Start
Publikacje
Porajów
Adresy

Regulaminy obowiązujące w bibliotece szkolnej...

... zatwierdzone na rok szkolny 2013/2014:

Regulamin biblioteki:
W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Książki wypożyczać wolno jedynie na swoje nazwisko.
3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ją prolongować (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.
5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
6. Uczeń, który zalega ze zwrotem książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
7. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów a w szczególności i tylko na miejscu z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów AV.
8. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism i do pozostałych zbiorów.
9. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
10. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
11. Zbiory czytelni stanowią własność szkoły.
12. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
13. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
14. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego:
1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
5. Drukować można jedynie fragmenty publikacji. O zamiarze drukowania należy powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
6. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi wypożyczone programy.
7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i niezakłócające rytmu pracy biblioteki.
8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.
9. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
10. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
12. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.