Start
Publikacje
Porajów
Adresy
Foto

Wenata Stawicka-Czerska: "MAŁY ORTOGRAFEK"

Projekt edukacji ortograficznej dla klasy trzeciej nauczania zintegrowanego

CELE OGÓLNE:

- kształcenie poprawności ortograficznej uczniów;

- opanowanie reguł ortograficznych (rz, ż, ó, u);

- kształcenie spostrzegawczości ortograficznej;

- rozwijanie postaw odpowiedzialności za napisane słowo;

- zrozumienie konieczności nauki ortografii i przestrzegania przepisów ortograficznych;

- kształcenie umiejętności analizy słuchowej i wzrokowej;

- rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej;

- zapobieganie błędom w zapisie wyrazów, czyli stosowanie na co dzień profilaktyki;

- wdrażanie do samokontroli i samooceny,

- rozwijanie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego.

 

CZAS REALIZACJI:

1 dzień ( 4 godziny lekcyjne )

FORMA PRACY

System „stacyjny” polegający na obejściu grup przez wszystkie zadania do wykonania.

REALIZATOR

Nauczyciel nauczania zintegrowanego.

 

         ZADANIA DLA GRUP

         FORMY REALIZACJI

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

1.     Tworzenie domina obrazkowo –

     wyrazowego na określoną regułę

    „rz – ż”.  

- dzieci w grupie na przygotowanych

   kartonikach tworzą domino obrazko-

   wo – wyrazowe i w nie grają

- dzieci uczą się współpracy w grupie

- samodzielnie przypominają zasady

  pisowni

- wyszukują potrzebne do domina

  wyrazy

- utrwalają sobie pisownię wyrazów

- dokonują samokontroli pracy

 

2.     Tworzenie krzyżówek ortografi-

cznych ( ó-u ) ( h-ch ).

- grupy po kolei układają po dwie

  krzyżówki ortograficzne (gdy zdążą

  mogą więcej ). Po wykonaniu zadania

  kartę z krzyżówkami oddają nauczy-

  cielowi.

- uczniowie wyszukują wyrazy potrze-

  bne do ułożenia krzyżówki

- przypominają sobie zasady ortogra-

  ficzne

- uczą się współdziałania w grupie

- kontrolują wykonaną przez siebie

  pracę

- utrwalają pisownię wyrazów

- układają określenia do haseł

 

3.     Wyszukiwanie wyrazów rymują-

cych się.

- dzieci do podanych wyrazów szukają

  jak najwięcej rymów:

·        brzoza –

·        papużka –

·        źródełko –

·        róża –

·        łóżko –

·        filiżanka –

·        nożyczki –

·        rzeka –

·        dół –

·        mój –

·        mrówka –

 

- dzieci bogacą swoje słownictwo

- przypominają sobie na jakiej zasadzie

  rymują się wyrazy

- wzrokowo zapamiętują pisownię

  wyrazów

- wyszukują wyrazy rymujące się przez

  analogię

- współpracują w grupie

 

- kontrolują wykonaną przez siebie

  pracę

4. Wyszukiwanie po trzy przymiotniki

   do podanego rzeczownika.

 

- uczniowie do podanych rzeczowników

  dopisują po trzy przymiotniki, tak aby

  nie powtarzały się:

·        żart –

·        żal –

·        góry –

·        źródło –

·        podróż –

·        grzyby -

·        wieża –

·        morze –

·        żmija –

·        porzeczka –

·        rzeźba –

- uczniowie przypominają sobie na jakie

  pytania odpowiadają rzeczowniki i

  przymiotniki oraz co to jest

- bogacą swoje słownictwo

- zapamiętują wzrokowo pisownię

  wyrazów

- uczą się współpracy w grupie

- dokonują samokontroli swojej pracy

5.Tworzenie planszy wyjaśniającej

   pisownię wyrazów.

- uczniowie samodzielnie wyszukują

  wyrazy z trudnością ortograficzną oraz

  wyraz wyjaśniający pisownię, zapisują

  je na papierze

- uczniowie wyszukują wyrazy wyja-

  śniające pisownię

- bogacą swoje słownictwo

- dokonują analizy i syntezy wyrazów

- współpracują w grupie

- kontrolują swoją pracę

-zapamiętują pisownię wyrazów

6. Składanie pociętego wersami wiersza

   ortograficznego.

- uczniowie samodzielnie składają w

  całość pocięty wcześniej wiersz

- uczniowie współpracują w grupie

- kontrolują swoją pracę

- zapamiętują pisownię wyrazów

- zwracają uwagę na rymy

- dopasowują do siebie poszczególne

  wersy

- czytają ze zrozumieniem