Start
Publikacje
Porajów
Adresy
Foto

Wenata Stawicka-Czerska: "Baśnie, bajki, bajeczki"

Projekt edukacji czytelniczej dla klasy pierwszej nauczania zintegrowanego

 

CELE OGÓLNE:

-         zapoznanie dzieci z drogą książki od pisarza do księgarni;

-         przypomnienie podziału książek na różne gatunki literackie;

-         kształcenie umiejętności rozpoznawania tytułu książek na podstawie fragmentu;

-         rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

-         uświadomienie dzieciom, dlaczego książki są potrzebne człowiekowi do życia;

-         porównywanie książek i ich filmowych adaptacji;

-         rozwijanie umiejętności układania zadań tekstowych na określony temat do reguły matematycznej;

-         doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 30;

-          rysowanie obrazków dopasowanych do treści tekstu;

-         kształcenie umiejętności rozwiązywania diagramów i krzyżówek;

-         doskonalenie umiejętności pracy na komputerze z programem multimedialnym „Brzechwa dzieciom”.

 

 

REALIZATOR

        Nauczyciel nauczania zintegrowanego.

 

CZAS REALIZACJI

        Dwa dni.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

        Program multimedialny „Brzechwa dzieciom”, książki różnych gatunków, krzyżówka, diagram, rozsypanka zdaniowa,

        fragmenty baśni i bajek dla dzieci.

 

 

 

 

 

   REALIZOWANE ZAGADNIENIE

          FORMY REALIZACJI

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

1. Przybliżenie dzieciom książek.

- gra w skojarzenia;

- rozmowa ukierunkowana;

- pokaz książek różnych gatunków;

- rozpoznawanie tytułów książek na

  podstawie ich fragmentów;

- rozsypanka zdaniowa;

- słuchanie piosenki;

- rozwiązywanie krzyżówki;

- praca samodzielna;

- rozwiązywanie diagramu;

- układanie haseł – zdań;

- rozsypanka wyrazowa

- uczniowie potrafią odgadnąć na pod-

  stawie trzech wyrazów tytuł książki

  dla dzieci;

- wiedzą, jakie gatunki literackie można

  wyróżnić;

- wiedzą, jakie korzyści odnosimy z

  książek;

- potrafią rozpoznać tytuł książki na

  podstawie fragmentu;

- umieją opowiedzieć o tym, jaką drogę

  przechodzi książka od napisania do

  kupna;

- umieją podać przykład konkretnej

  sytuacji z książki dla dzieci;

- umieją ułożyć hasła dotyczące

  książek;

- czytają ze zrozumieniem;

- wiedzą w jaki sposób szanujemy

  książki.

 

2. Praca matematyczna.

- układanie zadań tekstowych do reguły;

- rozwiązywanie zadań tekstowych,

  łącznie z zapisaniem działania, grafu,

  odpowiedzi;

- rozwiązywanie piramidek matematy-

  cznych, tabelek, łańcuszków.

- rozwiązują zadania matematyczne;

- zapisują odpowiedź do zadania;

- rozwiązują tabelki, piramidki, łańcu-

  szki;

- sprawnie dodają i odejmują w 30;

- układają słownie zadania tekstowe do

  reguły matematycznej.

1.     Doskonalenie umiejętności infor-

matycznych.

- praca z programem multimedialnym

  „Brzechwa dzieciom”.

- samodzielnie włączają, wyłączają

  komputer;

- sprawnie operują myszką;

- uruchamiają program;

- sprawnie układają puzzle;

- sprawnie wyszukują różnice w parach

  obrazków;

- posługują się oznaczeniami (ikonami)

  w programie komputerowym.