Start
Progr. wych.
Progr. prof.
Reg. wyc.
Projekt ed.
Proc. ew.
Oc. zach.
Proc. uspr.


Wewnątrzszkolne zasady  oceniania


§ 1
   Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie Art. 22 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)
§ 2
Postanowienia regulaminu regulują zasady oceniania zewnętrznego i wewnętrznego uczniów:
   a) I etapu (edukacja wczesnoszkolna)
   b) II etapu (nauczanie blokowe)
   c) III etapu (nauczanie przedmiotowe)
§ 3
1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
   a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie i jego zachowaniu;
   b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
   c) Motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu;
   d) Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
   e) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:
   a) Diagnostyczną – określa aktualny stan wiedzy ucznia;
   b) Informacyjną – informuje o poziomie osiągnięć ucznia;
   c) Motywacyjną - zachęca do samokształcenia;
   d) Wspierającą – podkreśla osiągnięcia w wiedzy i umiejętnościach, zawiera wskazówki do dalszej pracy.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie rodziców (opiekunów prawnych);
   b) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przyjętej w szkole skali oraz zaliczanie niektórych zajęć;
   c) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
   d) Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) oraz warunki ich poprawiania
      • Ustalenie kryteriów oceniania zachowania
      • Realizację przewidzianych procedur poprawiania ocen.
§ 4
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteriach ocen.
2. O kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej, informuje uczniów – na pierwszej lekcji wychowawczej i rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu wychowawca klasy. Potwierdzeniem zapoznania się z w/w kryteriami jest lista obecności uczniów w szkole tego dnia oraz lista obecności rodziców na zabraniu.
3. Fakt poinformowania uczniów o kryteriach ocen, wymaganiach edukacyjnych sposobach sprawdzania osiągnięć wymienionych w pkt 1 odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym jako temat pierwszych zajęć.
4. Uczniowie dokonują wpisu do zeszytów, a rodzice potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen oraz sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów własnoręcznym podpisem.
5. Szczegółowe kryteria opracowane w podany niżej sposób:
   a) Etap I – edukacja wczesnoszkolna
      • Kryteria ogólne ustalane są zespołowo;
      • Propozycje zmian zgłosić może każdy nauczyciel, uczący na tym etapie;
      • Kryteria oceny i ewentualne wnioski o zmianę przedstawione są na naradzie rady pedagogicznej, której porządek obrad przewiduje omówienie organizacji roku szkolnego.
   b) Etap II – nauczanie blokowe
      • Kryteria oceny opracowane są wspólnie przez nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów (bloków przedmiotowych);
      • Dopuszcza się możliwość uszczegółowionych wymagań, wynikających ze specyfiki przedmiotu. Szczegółowe wymagania nie mogą być sprzeczne z założeniami ogólnymi.
      • Kryteria oceny i ewentualne wniosku o zmianę, przedstawiane będą na naradzie omawiającej organizację roku szkolnego.
   c) Etap III
      • Kryteria ocen opracowane są zespołowo przez nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów;
      • Poszczególni przedmiotowcy opracowują szczegółowe wymagania, które powinny być sprzeczne z założeniami ogólnymi;
      • Kryteria oceny wraz z wnioskami o ewentualną zmianę analizowane będą corocznie na naradzie omawiającej organizację roku szkolnego.
§ 5
1. Kryteria oceny z religii (etyki) opracowują – na podstawie odrębnych przepisów, nauczyciele – katecheci (etycy). W analogiczny sposób – jak w przypadku pozostałych przedmiotów, zapoznają z wymogami uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
§ 6
1. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i rodzica (prawnych opiekunów).
2. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę.
3. Ustalona przez nauczyciela ocena nie może być zmieniona decyzją administracyjną.
§ 7
1. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
2. Obniżenie wymagań następuje na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne na podstawie tego orzeczenia.
4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z nauki przedmiotów:
   • Wychowanie fizyczne;
   • Informatyka.
5. Decyzję o zwolnieniu z nauki przedmiotów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia w danych zajęciach. Pisemną opinię, o której mowa wyżej, wydaje lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista prowadzący leczenie dziecka, poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna. W opinii określony musi być okres wnioskowanego zwolnienia z zajęć.
6. Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego kształcenia w danym typie szkoły.
7. Przy ustaleniu oceny z:
   • wychowania fizycznego;
   • plastyki;
   • muzyki;
   • techniki
              bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek ucznia, wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć, zaangażowanie dziecka w uzyskanie jak najlepszych rezultatów pracy.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”. W arkuszu ocen przechowuje się wydaną przez dyrektora decyzję.
9. Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości zwolnienia ucznia z określonych zajęć oraz zgromadzenia dokumentacji umożliwiającej wydanie przez dyrektora decyzji o zwolnieniu z zajęć.
10. Do czasu wydania decyzji o zwolnieniu z zajęć – uczeń podlega ogólnym przepisom w zakresie oceny postępów w nauce.
11. Uczeń może być zwolniony z obecności na ćwiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej oraz drugiego języka obcego po spełnieniu warunków:
   1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język obcy, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
   2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
12. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej oraz z drugiego języka obcego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
13. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej oraz drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 8
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz cząstkowe bieżące z poszczególnych przedmiotów wyszczególnionych w II i III etapie nauczania (klasa IV – VI i gimnazjum), wystawia się według następującej skali:

Stopień – pełna nazwa

Oznaczenie cyfrowe

Skrót pełnej nazwy

Celujący

6

cel.

Bardzo dobry

5

bdb.

Dobry

4

db.

Dostateczny

3

dst.

Dopuszczający

2

dop.

Niedostateczny

1

nds.

2. Oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym mogą być wpisywane oznaczeniem cyfrowym lub skrótem mogą być wpisywane oznaczeniem cyfrowym lub skrótem pełnej nazwy.
3. Dopuszcza się rozszerzenie pełnej skali o „+” i „ –” w ocenianiu bieżącym.
4. Oceny semestralne w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu.
5. Oceny na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły wpisuje się używając pełnej na-zwy stopni.
6. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7. Według powyższej skali dokonuje się oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego z języków dodatkowych ujętych w planie nauczania klas gimnazjalnych oraz tańca w klasach 4-6.
8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z WDŻR wystawia się w skali „ZALICZONY/NIEZALICZONY”
§ 9
1. W klasach I – III (I etap nauczania) ocena klasyfikacyjna śródroczna (semestralna) oraz końcoworoczna jest oceną opisową.
2. Opisowy charakter oceny ma na celu:
   • Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych
   • Dostarczenie informacji zwrotnych o uczniu
   • Rozbudzenie motywacji
   • Wdrażanie do samooceny i samokontroli
   • Wspieranie aktywności ucznia poprzez wskazanie jego mocnych stron.
3. Ocenianie bieżące w klasach I – III szkoły podstawowej może mieć formę werbalną lub pisemną np. „zadanie rozwiązałeś poprawnie”, „Bardzo dobry pomysł”, „Czytasz płynnie, ale za cicho”, może być wyrażone mimiką lub gestem, może mieć formę punktową w testach, sprawdzianach lub wyrażone oceną cyfrową (religia, język angielski, język niemiecki).
4. Poziom danej umiejętności ucznia oznacza się w dzienniku lub w karcie obserwacji odpowiednio literami:
   A. – Wysoki
   B. – Średni
   C. – Zadawalający
   D. – Niski
5. Głównym kryterium oceniania jest
    Stopień indywidualnego zaangażowania ucznia
    Wysiłek włożony w wykonanie zadania
    Indywidualne możliwości ucznia
    Przygotowanie do zajęć
6. Ocena śródroczna i końcoworoczna formułowana jest na podstawie systematycznej obserwacji rozwoju ucznia oraz analizy wytworów jego pracy.
7. W klasach 4-6 i gimnazjum przyjmuje się ogólne przedmiotowe kryteria oceniania śródrocznego i rocznego
   a) Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który:
      • Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania dane-go przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
      • Biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy
      • Osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp., kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym oraz krajowym lub posiada inne porównane osiągnięcia
   b) Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:
      • Opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu danej klasy
      • Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania problemów o nowych sytuacjach
      • Korzysta z różnych źródeł wiedzy
   c) Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który:
      • Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami przedmiotu
      • Jest aktywny podczas lekcji
      • Potrafi korzystać z poznanych na lekcji źródeł informacji
   d) Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który:
      • Potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji
      • Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej nauce tego przedmiotu
      • Rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności, często przy pomocy nauczyciela
   e) Ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który:
      • W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w toku dalszego kształcenia
      • Rozwiązuje, często pod kierunkiem nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności
   f) Ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który:
      • Nie opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
      • Nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o małym stopniu trudności.
      • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
      • notorycznie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwionej przyczyny,
      • nie wykorzystuje szans poprawy ocen.
§ 10
1. Oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego dokonuje nauczyciel danego przedmiotu, a w przypadku jego dłuższej nieobecności osiągnięcia ucznia ocenia nauczyciel zastępujący.
2. Uczniom klas 4 nie stawia się ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki, a uczniom klas pierwszych gimnazjum przez pierwsze dwa tygodnie września.
3. Nauczyciel ocenia ucznia wykorzystując pisemne, ustne i praktyczne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności tj.:
   1) Praca klasowa, sprawdzian wiadomości, test kontrony – obejmuje duże partie materiału, np. z języka polskiego – wypracowanie, z matematyki – opracowany dział
      a) Musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisana do dziennika dla wiadomości innych nauczycieli
      b) Nauczyciel zobowiązany jest ocenić pracę w ciągu 2 tygodni i ocena powinna zawierać komentarz i wskazówki do dalszej pracy
      c) W jednym tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe, sprawdziany wiadomości, czy testy kontrolne.
   2) Sprawdziany – obejmują materiał powyżej 3 jednostek lekcyjnych
      a) Musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem z wpisem do dziennika dla informacji innych nauczycieli
      b) W jednym tygodniu nie mogą się odbyć więcej niż 3 sprawdziany, (w tym 1 praca klasowa) a w ciągu dnia nie więcej niż 1.
      c) Nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa
      d) Nauczyciel zobowiązany jest ocenić i podać wyniki sprawdzianu w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia.
   3) Kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z bieżącej partii materiału (maksymalnie 3 ostatnie lekcje) lub pracy domowej, wystawione na ich podstawie oceny mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej
      a) Kartkówka nie musi być zapowiedziana
   4) Odpowiedzi ustne – kontrolują opanowanie bieżące partii materiału
   5) Kontrola zeszytów przedmiotowych lub ćwiczeniowych (przynajmniej 1 raz w semestrze) pod kątem systematyczności i estetyki ich prowadzenia
   6) Prace domowe – w zależności od stopnia trudności mogą być ocenianie wg skali oceniania bieżącego lub za pomocą „+” lub „-”. Za trzy „+” uczeń otrzymuje ocenę „bardzo dobry”, a za trzy „-” otrzymuje ocenę „niedostateczny”.
   7) Aktywność na zajęciach – ocenie podlega praca samodzielna i w grupie podczas lekcji. Uczeń aktywny otrzymuje „+”.Zasady zamiany „+” na ocenę szkolną reguluje zapis w przedmiotowych zasadach oceniania.
   8) Prace długoterminowe (referaty, projekty, gazetki, plakaty) – ocenie podlega wartość merytoryczna, staranność wykonanej pracy, wykorzystanie multimediów, literatury a w przypadku pracy grupowej wkład pracy danego ucznia
      a) Termin oddania pracy wyznacza nauczyciel. Oddanie pracy po terminie bez uzasadnienia skutkuje obniżeniem oceny.
   9) Prace artystyczne i wykonanie piosenki.
   10) Sprawdziany sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
   11) Praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych i oprogramowania.
   12) Praktyczne wykorzystanie narzędzi i metod technicznych oraz wykonanie prac z zakresu techniki.
   13) Systematyczność przygotowania do działań praktycznych (przybory plastyczne, techniczne, strój sportowy).
   14) Projekt edukacyjny.
   15) Inne np. testy, notatki, tłumaczenia, udział w konkursach itp. zgodnie z preferencjami nauczyciela i specjalnością przedmiotu.
4. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązanie się z obowiązków szkolnych.
5. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach z powodu reprezentowania szkoły, w dniu następnym z tych zajęć nie podlega ocenie z odpowiedzi ustnej i kartkówki. Zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości na lekcję następną. Dotyczy to również ucznia, który reprezentował szkołę w godzinach popołudniowych, a w związku z tym nie mógł przygotować się do zajęć, które w planie nauczania występują dzień po dniu.
6. Uczeń ma prawo 1 raz w ciągu semestru zgłosić nauczycielowi przed lekcją fakt nieprzygotowania się do zajęć bez podania przyczyny.
§ 11
1. Uczniowi, który z przyczyn losowych nie przystąpił do pracy klasowej lub sprawdzianu, nauczyciel wyznacza dodatkowy termin.
2. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej otrzymuje ocenę „niedostateczną”.
3. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej ma możliwość poprawy oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
§ 11A.
      Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
1.Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową i jest składową oceny zachowania.
2. Ocena wynika z oceny trzech elementów :
   1) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:
      a) zawartość merytoryczna, treść,
      b) zgodność z tematem projektu,
      c) oryginalność,
      d) kompozycja,
      e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
      f) estetyka i staranność,
      g) trafność dowodów i badań,
      h) wartość dydaktyczna i wychowawcza.
   2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
      a) zaangażowanie ucznia,
      b) pomysłowość i innowacyjność,
      c) umiejętność pracy w grupie,
      d) udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
      e) stopień trudności zadań,
      f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
      g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
      h) pracowitość,
      i) udział w prezentacji.
   3) oceny prezentacji, w tym:
      a) poprawność językowa,
      b) słownictwo specjalistyczne,
      c) efekt artystyczny,
      d) atrakcyjność,
      e) estetyka,
      f) technika prezentacji,
      g) stopień zainteresowania odbiorów,
      h) poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.
3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w pkt. 2 elementy podlegają następującej punktacji:
   a) efekt końcowy (wytwór) -5 punktów,
   b) wkład pracy ucznia -10 punktów,
   c) prezentacja -5 punktów.
4. Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika: 0,3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.
5. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.
6. Uczeń może otrzymać oceny cząstkowe podczas realizacji projektu z odpowiadających działaniom przedmiotów.
7. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Gimnazjum.
§ 12
1. Ocena zachowania uwzględnia:
   a) Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
   b) Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. W klasach I – III (I etap nauczania) ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową.
3. Od klasy IV (II i III etap nauczania) śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

Stopień – pełna nazwa

Skrót

Wzorowe

wz.

Bardzo dobre

bdb.

Dobre

db.

Poprawne

popr.

Nieodpowiednie

nieodp.

Naganne

ng.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
5. Na II i III etapie nauczania wprowadza się punktowy system oceniania zachowania. Szczegółowe zasady oceniania zachowania ujęte są w załączniku nr 6.
6. Ocenę roczną zachowania ustala się na podstawie średniej punktów uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu.
7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzona zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej po-radni specjalistycznej.
8. Ocena zachowania nie wpływa na:
   a) Oceny z zajęć edukacyjnych
   b) Promocję do klasy programowo wyższej, lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 8c i 8d.
   c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   d) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z urzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
9. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z wychowankiem i zespołem klasowym oraz zasięgając opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie, w tym nauczycieli świetlicy.
10. W sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii klasy, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.
11. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
12. Ocena ze sprawowania jest jawna dla ucznia i rodziców.
13. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o kryteriach i zasadach oceniania z zachowania.
14. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została niezgodnie z WZO, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w drodze głosowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
15. W skład komisji wchodzą:
   • Dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący
   • Wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń
   • Wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie
   • Pedagog lub psycholog
   • Przedstawiciel samorządu uczniowskiego
   • Przedstawiciel rady rodziców
16. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej przez wychowawcę klasy.
17. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
18. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera uzasadnienie oceny i podpisy członków ko-misji.
§ 13
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Semestr I trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia tygodnia, po którym rozpoczynają się ferie zimowe. Semestr II rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po zakończeniu ferii zimowych i trwa do dnia kończącego rok szkolny.
3. Przyjmuje się zasadę dokonywania oceny postępów dydaktycznych i zachowania ucznia po każdym semestrze.
4. W związku z powyższym zapisem, przyjmuje się, że w szkole dokonywane będzie:
   a) Klasyfikowanie śródroczne po I semestrze nauczania
   b) Klasyfikowanie końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym.
§ 14
1. Uczeń jest klasyfikowany wówczas, gdy oceny bieżące, uzyskane w czasie całego semestru, umożliwiają nauczycielowi podsumowanie pracy ucznia i dokonanie jego osiągnięć zgodnie z wcześniej podanymi kryteriami.
2. Począwszy od klasy IV podstawą do wystawienia klasyfikacyjnej oceny semestralnej są minimum 4 (cztery) oceny bieżące, uzyskane przez ucznia z danego przedmiotu.
3. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej i końcoworocznej rodzice ucznia informowani są przez wychowawcę klasy najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacją. Fakt poinformowania rodziców odnotowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy (podpisem rodzica). Jeśli niemożliwe jest przekazanie bezpośrednio rodzicowi informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej, wychowawca zobowiązany jest przekazać informację pisemnie – listem poleconym.
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dyd.-wych. Odwoływanie od oceny możliwe jest w przypadku maksymalnie 2 (dwu) przedmiotów. Nie dotyczy zajęć określonych w § 7 pkt 6.
   a) Prośbę w imieniu dziecka piszą rodzice (opiekunowie prawni) w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
   b) Wychowawca umieszcza na podaniu swoje stanowisko i przekazuje prośbę do rozpatrzenia dyrektorowi szkoły
   c) Dyrektor podejmuje decyzję o sposobie rozpatrzenia prośby. Jeśli uwzględni rację rodziców – informuje o tym, oprócz zainteresowanych, nauczyciela – przedmiotowca, którego kwestia sporna dotyczy.
5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
   1) Przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
6. W skład komisji wchodzą:
   • Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
   • Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
   • Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
8. Nauczyciel – przedmiotowiec przygotowuje zestaw pytań, kierując się kryteriami wymagań na daną ocenę. Ponadto nauczyciel dołącza do pytań poprawne odpowiedzi.
9. Dyrektor zatwierdza przedstawione zadania oraz ustala termin komisyjnego badania. Egzamin powinien odbywać się najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii. Egzamin ma formę pisemną i ustną.
10. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który wraz z pracą i wnioskami składa dyrektorowi szkoły. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.
§ 15
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do wystawienia śródrocznej oceny lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
3. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), najpóźniej do końca tygodnia poprzedzającego klasyfikację.
6. O absencji określonej w pkt. 1 – dyrektora szkoły informuje wychowawca klasy w terminie nie krótszym niż miesiąc przed klasyfikacją.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych, opuścił ponad 50% zajęć i nie mógł być sklasyfikowany w ogólnym terminie, klasyfikowany jest po uzupełnieniu braków materiału programowego, jednak nie później niż:
   • Do połowy drugiego semestru – za I półrocze
   • Do 25 sierpnia – za rok szkolny
8. Rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora prośbę o przesunięcie terminu klasyfikacji. Wychowawca umieszcza na podaniu swoją opinię oraz dołącza posiadane zaświadczenie potwierdzające prośbę (zaświadczenie lekarskie).
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Nauczyciel – przedmiotowiec, po zapoznaniu się z wynikiem egzaminu klasyfikacyjnego i wnioskami komisji, wystawia oceną roczną lub semestralną. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.11.
11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informatycznej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
12. Jeśli w pracach komisji klasyfikacyjnej nie uczestniczył nauczyciel – przedmiotowiec uczący dziecko (zmiana nauczyciela, emerytura, wyjazd na inny teren itp.) ocenę wystawia się komisyj-nie, a wpis w dokumentacji szkolnej dokonywany jest przez wychowawcę.
13. Uczniowi nieklasyfikowanemu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany absencja …%”
14. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji końcoworocznej nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
15. Jeśli uczeń lub jego (prawni opiekunowie) uznają, że ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ustalona została niezgodnie z prawem mogą się zwrócić z pisemną prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wraz z uzasadnieniem tej prośby.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 16
1. Uczeń klasy I – III (I etap nauczania) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeśli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.
3. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję w tej sprawie:
   • Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni specjalistycznej.
   • Na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno+pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
4. Ucznia z klasy I-III (I etap nauczania) można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza, publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. W przypadku braku opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej nauczyciel może podtrzymać swoją decyzję o pozostawieniu ucznia na drugi rok w tej samej klasie. Fakt ustalenia wspólnego stanowiska rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają podpisem na notatce służbowej, sporządzonej przez wychowawcę.
5. Uczeń z klasy I – III (I etap nauczania) otrzymuje świadectwo promocyjne według odrębnych ustaleń.
§ 17
1. Począwszy od klasy czwartej (II i III etap nauczania) uczeń otrzymuje promocję do klasy pro-gramowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz z przedmiotów zakończonych wcześniej uzyskał klasyfikacyjne oceny końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 18
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych sytuacją rodzinną lub stanem zdrowia dziecka – egzamin poprawkowy może być wyznaczony z dwóch przedmiotów.
2. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego podejmuje kolegialnie rada pedagogiczna (większość głosów w głosowaniu jawnym) na umotywowanym wniosku wychowawcy klasy.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego - z którego egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
   a) dyrektor lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,
   b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminujący
   c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
6. w uzasadnionych wypadkach dyrektor ma prawo zwolnić nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z udziału w pracy komisji. Jako egzaminator może być wyznaczony nauczyciel prowadzący takie same zajęcia w danej szkole lub w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły – nauczyciel z innej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
   a) skład komisji,
   b) termin egzaminu,
   c) pytania egzaminacyjne
   d) wyniki egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie mógł przystąpić do wyznaczonego wcześniejszym terminem egzaminu, przystępuje do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Jeśli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5 dni od przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłoszą, iż uzyskana w wyniku tego egzaminu ocena ustalona została niezgodnie z przepisami prawa to stosuje się § 14. Ustalona przez komisję ocena za egzamin sprawdzający jest ostateczna.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu (jeden raz II etap i jeden raz III etap) edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 19
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, której realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe niż ocena niedostateczna i przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu poziomu opanowania umiejętności.
2. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w szkole zgodnie z obowiązującymi procedurami.
3. Wyniku sprawdzianu i egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wyniki sprawdzianu i egzaminu wpisuje się w arkusze ocen i do dziennika. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
4. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązujący dla ucznia.
5. Egzamin gimnazjalny obejmuje:
   a) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych
   b) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
   c) wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego (od roku szkolnego 2008/2009)
   d) w przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
   e) deklarację składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny
   f) informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy.
6. O ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 20
1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu klasy szóstej lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku (w terminie podstawowym lub dodatkowym) powtarza ostatnią klasę odpowiednio, tzn.:
   a) klasę szóstą szkoły podstawowej
   b) klasę trzecią gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym.
2. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor ko-misji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu bądź egzaminu gimnazjalnego.
§ 21
1. Za wyniki w nauce i właściwe zachowanie uczeń może być wyróżniony:
   a) w klasie I – III (I etap) o wyróżnienie wnioskuje wychowawca klasy
   b) w klasie IV – VI (II etap) i gimnazjum (III etap) o wyróżnienie ucznia wnioskuje wychowawca, jeśli:
      - uczeń uzyskał sprawowanie bardzo dobre lub wzorowe
      - średnia ocen wynosi co najmniej 4,5 a oceny z przedmiotów są co najmniej dobre
2. Jeśli uczeń w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen wynoszącą 4,75 i wyższą, a sprawowanie ma co najmniej bardzo dobre, wychowawca wnioskuje o świadectwo z czerwonym paskiem.
3. Uczniowie o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą otrzymać dyplom „Wzorowy uczeń”.
4. Do rodziców uczniów klas VI i III gimnazjum, którzy spełniają warunki pkt 2 dyrektor szkoły kieruje list gratulacyjny.

   Niniejszy regulamin uwzględnia poprawki przyjęte na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 29.08.2013 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie i zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

(opublikowano na stronie 26 marca 2013 r.)