Start

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W PORAJOWIE


Rozdział I
      PRZEPISY DEFINIUJĄCE
Rozdział II
      NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE
Rozdział III
      CELE I ZADANIA SZKOŁY
Rozdział IV
      ORGANY SZKOŁY
Rozdział V
      ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział VI
      NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział VII
      UCZNIOWIE SZKOŁY
Rozdział VIII
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI
1. WZORY PIECZĘCI
2. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
3. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
4. WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
5. PROCEDURA EWAKUACYJNA
6. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA
7. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
 

Rozdział I
PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§ 1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
   a) Szkole – należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana III Sobieskiego w Porajowie;
   b) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
   c) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
   d) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
   e) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
   f) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.
 

Rozdział II
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§2
Szkoła używa nazwy:
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

§ 3
1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Górniczej 1c w Porajowie.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kura-tor Oświaty we Wrocławiu.
4. Pełny cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
5. Szkoła działa na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.).
6. Dokumentami, które określają pracę Szkoły, są:
   a) zestaw programów i planów nauczania,
   b) program wychowawczy,
   c) program profilaktyki.
7. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Sieniawka, Porajów, Kopaczów.
8. Nauka w szkole kończy się powszechnym, obowiązkowym sprawdzianem.

§ 4
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Szkoła prowadzi środki specjalne.
3. W szkole działa stołówka szkolna i świetlica.

§ 5
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. Wzory pieczęci zawiera załącznik nr 1 do statutu.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w przepisach o archiwizacji dokumentów.
3. Szkoła posiada własny hymn, sztandar i ceremoniał szkolny. Wykaz uroczystości, w czasie których stosowany jest ceremoniał szkolny, ustala – w drodze zarządzenia – dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 6
1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 

 

Spis treści

Rozdział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, programie wychowawczym i profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.
2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
3. Szkoła opracowała Wizję Szkoły:

KSZTAŁCIMY I WYCHOWUJEMY EUROPEJCZYKÓW, KTÓRZY PAMIĘTAJĄ O TYM, ŻE SĄ POLAKAMI.

4. Model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Porajowie:
   Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Porajowie to obywatel Europy XXI wieku, który:
      a. w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
      b. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
      c. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
      d. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
      e. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
      f. potrafi żyć i współdziałać w społeczeństwie,
      g. zna swoją tożsamość, jest dumny ze swego pochodzenia,
      h. dba o zdrowie własne i innych,
      i. dba o środowisko naturalne.

§ 8
1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:
   a) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
   b) pomaga w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i konkursów,
   c) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
3. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w pod-stawie programowej kształcenia ogólnego.
4. Program nauczania zawiera:
   a. szczegółowe cele edukacyjne,
   b. tematykę materiału edukacyjnego,
   c. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
5. Nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
   a. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,
   b. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów),
   c. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
6. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
7. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
8. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
9. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 9
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
   a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
   b) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawie-dliwości,
   c) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
   d) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
   e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej, językowej,
   f) upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia,
   g) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
   h) wdraża do dyscypliny i punktualności,
   i) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.
3. Zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:
   a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
   b) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
   c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,
   d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,
   e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, społecznością lokalną,
   f) uczestnictwo w uroczystościach i projektach realizowanych na terenie szkoły i poza nią.
4. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych na tym etapie kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (od 8 do 10 godzin).

§ 10
Szczegółowe cele i zadania szkoła realizuje poprzez realizacje programu wychowawczego i profilaktyki oraz:
   a) przestrzeganie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
   b) w miarę potrzeb organizowanie zajęć specjalistycznych (socjoterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne), dydaktyczno-wyrównawczych, klas integracyjnych, terapeutycznych i wyrównawczych – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
   c) stosowanie różnych form zajęć edukacyjnych,
   d) zapewnienie odpowiedniej bazy do realizacji zadań dydaktycznych,
   e) wskazywanie różnych źródeł wiedzy,
   f) prowadzenie szerokiej gamy kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
   g) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   h) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć i zachowań uczniów,
   i) rozpoznanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
   j) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,
   k) poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,
   l) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
       na wszelkiego rodzaju zajęciach za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący dany rodzaj zajęć,
       w czasie przerw między zajęciami uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela, który pełni dyżur według ustalonego przez dyrektora planu dyżurów,
       w razie zaistnienia wypadku postępuje zgodnie z przyjętą w szkole procedurą,
       w szkole działa całodobowy monitoring,
   m) udział uczniów w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
   n) współpracę z rodzicami.

§ 11
1. Zasady i regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Pedagogiczna.
2. Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania ustala także tryb i procedurę wnoszenia wniosków odwołujących się od oceny i wniosków o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.

§12
1. W ramach posiadanych środków finansowych Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
2. Do zajęć, o których mowa w ust. 1, zalicza się m.in.:
   a) zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, muzykoterapię,
   b) koła zainteresowań,
   c) naukę języków obcych,
   d) naukę tańca,
   e) naukę pływania.
3. Zajęcia wymienione w ust. 2 mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, międzynarodowych, również podczas organizowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych .
4. Liczba uczestników na zajęciach pozalekcyjnych nie powinna być niższa niż 10 uczniów, chyba że inaczej stanowią odrębne przepisy dotycząc zajęć specjalistycznych, przy czym:
   a) gimnastyka korekcyjna – nie więcej niż 12 uczniów,
   b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 2-5 uczniów,
   c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 4-8 uczniów,
   d) zajęcia logopedyczne – 2-4 uczniów,
   e) zajęcia na basenie – nie więcej niż 15 uczniów,
   f) zajęcia terapeutyczne – 3-10 uczniów.
5. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową z zaprzyjaźnionymi szkołami oraz instytucjami z Czech i Niemiec. Zajęcia w ramach współpracy międzynarodowej odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym corocznie na spotkaniach „grup roboczych” przez przedstawicieli współpracujących stron.

§ 13
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie udzielania pomocy dzieciom i rodzicom odbywa się poprzez :
   a) diagnozowania środowiska rodzinnego dziecka,
   b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i trudności dziecka,
   c) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom,
   d) rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień,
   e) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§ 14
OPIEKA I POMOC
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem placówki, w trakcie trwania wycieczek organizowanych przez szkołę, reguluje regulamin wycieczek szkolnych, ustalany przez Dyrektora Szkoły.
3. Szkoła zapewnia, podczas przerw międzylekcyjnych, opiekę uczniom w formie dyżurów nauczycielskich.
4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb, uwzględniając możliwości szkoły m.in. poprzez:
   a) prowadzenie świetlicy szkolnej,
   b) prowadzenie stołówki szkolnej,
   c) organizowanie dowozu uczniów,
   d) udzielania pomocy materialnej (finansowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej),
   e) pozyskiwanie sponsorów,
   f) otoczenie opieką uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
   g) prowadzenie klas integracyjnych,
   h) prowadzenie nauczania indywidualnego,
   i) dostosowanie wymagań edukacyjnych w zależności od stopnia niepełno-sprawności.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
   a. rodzicami (opiekunami prawnymi),
   b. pedagogiem,
   c. oligofrenopedagogiem,
   d. poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   e. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
   f. socjoterapeutą.

§ 14A
1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
   1) z niepełnosprawności,
   2) z niedostosowania społecznego,
   3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
   4) ze szczególnych uzdolnień,
   5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
   6) z zaburzeń komunikacji językowej,
   7) z choroby przewlekłej,
   8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
   9) z niepowodzeń edukacyjnych,
   10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
   11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, edukacyjnego tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomoc udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomocy udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, oraz specjaliści: pedagog, logopeda, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuci psychologiczni.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
   1) rodzicami uczniów,
   2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi,
   3) placówkami doskonalenia zawodowego,
   4) innymi szkołami organizacjami przedszkolami,
   5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
   1) ucznia,
   2) rodziców ucznia,
   3) nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
   4) poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   5) dyrektora szkoły,
   6) kuratora sądowego,
   7) pracownika socjalnego,
   8) asystenta rodziny,
   9) pielęgniarki szkolnej.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
   1) klas terapeutycznych,
   2) zajęć rozwijających uzdolnienia, do 8 osób,
   3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, do 8,
   4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, do 5 logopedycznych, do 4 socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, do 10,
   5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej,
   6) porad i konsultacji,
   7) warsztatów,
   8) zajęć rozwijających uzdolnienia.
8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem wychowawców lub dyrektora szkoły.
9. Do zadań wychowawcy lub dyrektora szkoły należy:
   1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
   2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi po-mocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń w nich zawartych,
   3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.
10. Wychowawca lub dyrektor szkoły może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Dyrektor Szkoły ustala dla ucznia formy, sposoby oraz okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
12. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.
13. Wychowawca na podstawie ustalonych przez dyrektora form pomocy opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:
   1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
   2) metody pracy z uczniem,
   3) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy,
   4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
   5) działania wspierające rodziców ucznia,
   6) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół na podstawie ustaleń dyrektora, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
15. Wychowawca dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w tym efektywności realizowanych zajęć:
   1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
   2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.
16. Dokonując oceny wychowawca określa wnioski i zalecenia dotyczącej dalszej pracy z uczniem.
17. Na podstawie tej oceny dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy.
18. Wychowawca podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
19. Dokumentacja znajduje się u Dyrektora szkoły.

§ 14B
1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.
5. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
6. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 15
1) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
3) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowaw-ca, w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały etap nauczania.
4) Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
   a) z urzędu,
   b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
   c) na pisemny wiosek wszystkich rodziców uczniów danego oddziału.
5) Wychowawca ma obowiązek współdziałania z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych ucznia oraz przekazywania informacji o możliwościach uzyskania pomocy w jednostkach wspierających działania szkoły.
6) Na początku każdego roku szkolnego organizowane jest spotkanie z rodzicami w celu:
   a) zapoznania rodziców ze statutem szkoły, programem wychowawczym i profilaktyki oraz z zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły oraz harmonogramem comiesięcznych spotkań z wychowawcą.
   b) zapoznania rodziców z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów
7) W miarę potrzeb, na prośbę rodziców organizowane jest zebranie z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, bądź innymi nauczycielami uczącymi w danym oddziale.
8) Rodzice mają obowiązek:
   a) zapewnienia dziecku warunków do nauki
   b) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz Dyrektora Szkoły
 

Spis treści

Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY

§ 16
1. Organami szkoły są:
   a) Dyrektor Szkoły,
   b) Rada Pedagogiczna,
   c) Rada Rodziców,
   d) Samorząd Uczniowski.
2. Każdy z wymienionych organów w § 17 ust. 1 działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 17
1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, a w szczególności:
   a) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
      • przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
      • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas i oddziałów,
      • występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
      • skreślanie ucznia z listy uczniów,
      • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w od-rębnych przepisach, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
      • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
      • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji postanowień Konwencji o Prawach Dziecka;
   b) w zakresie spraw organizacyjnych:
      • przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
      • opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
      • ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
   c) w zakresie spraw finansowych:
      • opracowanie planu finansowego Szkoły,
      • przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
      • realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
      • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
   d) w zakresie spraw administracyjnych:
      • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
      • organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
      • organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu Szkoły,
      • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczy-cieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
      • organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
      • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku, z którego korzysta szkoła;
   e) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
      • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
      • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły.
2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy również ustalanie sposobów realizacji, przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole, zajęć wynikających z art. 42. KN.

§ 18
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły i w jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele. Działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy m.in.:
   a) inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
   b) przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej,
   c) zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i po-rządku zabrania,
   d) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
   e) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
4. Rada Pedagogiczna opiniuje przede wszystkim:
   a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   b) projekt planu finansowego Szkoły,
   c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród Burmistrza,
   d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   e) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
   f) przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
   g) powierzenie stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwołanie z tych stanowisk,
   h) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą zadanie określone w ustawie o systemie oświaty.

§ 19
1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zadania oraz zasady tworzenia i działania Rady Rodziców, dysponowania jej środkami finansowymi i współdziałania z organami szkoły określa ustawa oraz regulamin jej pracy.

§ 20
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Działalność Samorządu Uczniowskiego określa regulamin SU.
3. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu równym i powszechnym.
4. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
   a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
   b) zastępca przewodniczącego,
   c) członkowie ( 2 – 4 osób).
5. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie całej Szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym jednocześnie z wyborami Rady Samorządu Uczniowskiego.
6. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, spośród nauczycieli Szkoły, wybierają uczniowie w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.
7. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, którego wybierają uczniowie w głosowaniu tajnym. Kadencja rzecznika trwa jeden rok. Zadania Rzecznika określa, w drodze uchwały, Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z Radą Samorządu Uczniowskiego.
8. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
   a) organizowanie i pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   b) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
   c) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska,
   d) organizowanie dyżurów uczniowskich,
   e) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami,
   f) rozstrzyganie sporów między uczniami,
   g) pomoc w organizacji imprez charytatywnych na rzecz potrzebujących kolegów i koleżanek oraz innych osób i instytucji.

§ 21
1. Każdy organ wymieniony w art. 15 ustala plan swojej pracy na kolejny rok szkolny.
2. Każdy organ może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów.
3. Zarządzenia lub uchwały organów kolegialnych podaje się do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Bieżący przepływ informacji między organami odbywa się poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 

Spis treści

Rozdział V
ORGANIZACJA SZKOŁY
 

§ 22
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest czas wskazany w szkolnym planie nauczania.
2. Rok szkolny w Szkole dzieli się na dwa semestry.
3. Zajęcia edukacyjne realizowane są przez 5 dni w tygodniu.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 23
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
a) plan pracy Szkoły,
b) arkusz organizacyjny Szkoły,
c) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 24
1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 25
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
2. Nauka w klasach odbywa się na podstawie planu nauczania zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.
3. Wyboru programu nauczania ogólnego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia określone planem nauczania, spośród programów wpisanych do wykazu programów nauczania.
4. Nauczyciel może opracować własny program samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają szkolny zestaw programów nauczania, na który składają się programy dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
6. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 26
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na po-szczególne zajęcia, wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 27
1. Podstawową forma pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe oraz piętnastominutową tzw. dużą przerwę.

§ 28
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym wynosi 18.
3. W klasach integracyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych liczbę uczniów określają inne przepisy.
4. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy:
   a) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
   b) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach 12 – 26 uczniów.

§ 28 A
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.3., jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 28 B
Indywidualny tok nauki.
1. Szkoła w miarę możliwości umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
   1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
   2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
   1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
   2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
   3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
8. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy od-działu, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nieprzekraczającą 5 godz. miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
   1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,
   2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu nauczania i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 29
1. Pozalekcyjne formy wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły realizuje świetlica szkolna.
2. Z usług świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły a w szczególności ci, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole.

§ 30
1. Do zdań wychowawców świetlicy należy:
a) opieka nad uczniami podczas zajęć i odwozu do domu,
b) rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
3. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 31
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
   a) uczniowie,
   b) nauczyciele,
   c) rodzice,
   d) inne osoby – za zgodą Dyrektora.
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
4. Biblioteka czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.
5. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:
   a) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki,
   b) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego zbiorów,
   c) organizowanie konkursów czytelniczych,
   d) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
   e) współpraca z nauczycielami Szkoły,
   f) zakup i oprawa książek i innych zbiorów medialnych i multimedialnych.
6. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
   1) W zakresie pracy pedagogicznej:
      a. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i mediateki,
      b. prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
      c. prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
      d. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa),
      e. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przed-miotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
   2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych:
      a. gromadzenie zbiorów,
      b. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      c. selekcjonowanie zbiorów,
      d. opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
      e. prowadzenie dokumentacji pracy.

§ 31A
W Szkole Podstawowej działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
1) Biblioteka jest :
   a. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
   b. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
   c. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2) Zadaniem biblioteki i ICIM w szkole jest :
   a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
   b. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i mediateki,
   c. prowadzenie działalności informacyjnej,
   d. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
   e. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
   f. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
   g. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
   h. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
   i. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
   j. organizacja wystaw okolicznościowych.

§ 32
1. W Szkole prowadzona jest stołówka, która zapewnia uczniom spożycie przy-najmniej jednego ciepłego posiłku dziennie.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor.
 

Spis treści

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33
1. Zadania statutowe Szkoły, w tym edukacyjne i wychowawcze, realizują:
   a) nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, w tym nauczyciele wspomagający,
   b) wychowawcy świetlicy,
   c) bibliotekarz,
   d) pedagog,
   e) logopeda.
2. Nauczycieli wymienionych w ust. 1 w wykonywaniu zadań statutowych wspomagają:
   a) księgowy,
   b) sekretarka,
   c) sprzątaczka,
   d) kucharka.
3. Zakres obowiązków, zadań i uprawnień dla osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w ust. 2 ustala Dyrektor Szkoły.
4. Ilość etatów dla stanowisk pracy określonych w ust. 1 i 2 ustala co roku arkusz organizacji pracy szkoły, o którym mowa w § 22 pkt. b.

§ 34
1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Zakres kompetencji wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły w przydziale obowiązków i obejmuje on w szczególności zadania:
   a) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
   b) przygotowuje projekty dokumentacji szkolnej,
   c) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli,
   d) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli przez siebie nadzorowanych,
   e) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,
   f) prowadzi księgi zastępstw za nauczycieli nieobecnych,
   g) nadzoruje działalność wskazanych organizacji społecznych w Szkole na czele z samorządem uczniowskim,
   h) sprawuje kontrole spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.
3. Wicedyrektor działa „z upoważnienia Dyrektora Szkoły” tylko na podstawie oddzielnego pisemnego upoważnienia.

§ 35
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o poszanowanie ich godności osobistej.
2. Nauczyciel ma obowiązek sprawiedliwie traktować i obiektywnie oceniać wszystkich uczniów.

§ 36
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W ramach prowadzonych zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
   a) sprawuje opiekę nad uczniami oraz odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
   b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez:
      - realizację obowiązujących programów nauczania,
      - stosowanie właściwych metod nauczania,
      - pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
      - stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu,
      - systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
   c) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
   d) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania w szczególności poprzez:
      - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wpływających na rozwój zainteresowań uczniów,
      - promowanie korzystania z różnych źródeł informacji,
      - prowadzenie konsultacji indywidualnych,
      - prowadzenie współpracy z innymi szkołami w tym z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami wspierającymi proces edukacyjny,
   e) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
   f) doskonali umiejętności dydaktyczno-wychowawcze i podnosi poziom wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez:
      - pracę własną,
      - udział w pracach zespołu przedmiotowego,
      - korzystanie z pozaszkolnych form doskonalenia,
   g) prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
   1) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować prze-pisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
   2) Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wy-znaczonych przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
      a. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
      b. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności po-winien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, biega-nie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak prze-prowadzanie rozmów z rodzicami (opiekunami prawnymi), innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru,
      c. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,
      d. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji,
      e. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych,
      f. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw,
      g. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych,
      h. natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
   3) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora.
   4) Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
   5) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
   6) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
   7) Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Procedury ewakuacyjnej, która obowiązuje w szkole.
   8) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycie-czek szkolnych i zagranicznych obowiązującej w Szkole.
   9) Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
      a. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
      b. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
      c. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły,
      d. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
      e. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
      f. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
      g. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
      h. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

§ 37
1. W klasie integracyjnej pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający, którego głównym zadaniem jest integrowanie uczniów niepełnosprawnych z uczniami zdrowymi.
2. Nauczyciel wspomagający odpowiedzialny jest za przygotowanie indywidualnego rozkładu materiału dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, w tym umysłowymi.
3. W czasie zajęć edukacyjnych rolą nauczyciela wspomagającego jest indywidualizowanie zadań uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dobieranie treści programowych do ich możliwości i umiejętności.

§ 38
1. W szkole działają zespoły samokształceniowe, w skład których wschodzą nauczyciele przedmiotów pokrewnych.
2. Zespoły, o których mowa w ust. 1 to:
   a) zespół nauczania zintegrowanego,
   b) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
   c) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
   d) zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i sportowych,
   e) zespół wychowawczy.
3. Zespołem kieruje lider, którego powołuje Dyrektor Szkoły.
4. Ze spotkań zespołów sporządza się notatki.

§ 39
1. W szkole działa komisja wychowawcza powołana do rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.
2. W skład komisji wychowawczej wchodzą przedstawiciele szkoły tj. dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny, wychowawca oraz przedstawiciele instytucji wspomagających wychowawczą funkcję szkoły, np. policjant, kurator sądowy.

§ 40
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
   a) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   b) inspirowanie działań zespołowych uczniów,
   c) podejmowanie działań umożliwiających rozwijanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
   a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
   b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia zespołowego i rozwijające jednostki,
   c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
   d) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
   e) współdziała z nauczycielami uczącymi uczniów jego zespołu klasowego, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest pomoc indywidualna,
   f) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,
   g) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca spotyka się z rodzicami podczas comiesięcznych zebrań (konsultacji).
4. Wychowawca kontroluje realizację obowiązku szkolnego swoich podopiecznych.
5. Wychowawca odpowiada za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i wszystkich innych spraw uczniów klasy, nad która powierzono mu opiekę.

§ 41
1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, którego głównym zadaniem jest wspomaganie wychowawców klas w ich działaniach na rzecz uczniów w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, a w szczególności:
   a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych,
   b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
   e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
   f) planowanie i koordynowanie działań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony dorad-ca zawodowy,
   g) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Pedagog szkolny w celu realizacji zadań statutowych współdziała z organizacjami społecznymi, policja, sądem rodzinnym kuratorem sądowym, opieką społeczną i innymi instytucjami.

§ 42
1. W Szkole zatrudniony jest logopeda.
2. Logopeda prowadzi zajęcia dla uczniów z zaburzeniami mowy, a do jego zadań w szczególności należy:
   a) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisania,
   b) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
   c) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
   d) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   e) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu za-burzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
   f) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
 

Spis treści

Rozdział VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 43
1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
   a) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
   b) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, o ile Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Przy organizacji oddziałów na każdym etapie nauczania stosuje się kryterium miejsca zamieszkania ze względu na organizację dowozu uczniów.
4. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeśli w okresie poprzedniego miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 50% godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 44
Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci pełnosprawne oraz, na wniosek rodziców, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 45
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
   a) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
   b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
   c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
   d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowej i religijnej – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
   e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
   f) korzystania z pomocy materialnej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
   g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności, zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
   h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
   i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
   j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki i uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
   k) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, w tym wpływ na wybór opiekuna samorządu uczniowskiego i wydawania gazetki szkolnej,
   l) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
   m) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
   n) do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Zasady oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

§ 46
Uczniowi, w przypadku naruszenia prawa, przysługuje prawo odwołania do wychowawcy, szkolnego rzecznika praw ucznia lub dyrektora w zależności kto prawa narusza.

§ 47
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
   a) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
   b) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
   c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
   d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
   e) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
   f) dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole,
   g) godnego reprezentowania Szkoły.
2. Ucznia obowiązuje także zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, palenia tytoniu, oraz używania podczas zajęć telefonów komórkowych.

§ 48
1. Ucznia można nagrodzić za:
   a) wybitne osiągnięcia w nauce,
   b) 100 % frekwencję,
   c) zaangażowanie w różnorodną działalność Szkoły,
   d) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
   e) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną,
2. Nagrodą może być:
   a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
   b) pochwała Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
   c) list pochwalny do rodziców,
   d) dyplom uznania od Dyrektora,
   e) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora.
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

§ 49
1. Za nieprzestrzeganie statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom o których mowa w § 47, uczeń może zostać ukarany:
   a) upomnieniem wychowawcy klasy,
   b) pozbawieniem, przez zespół klasowy, pełnionych w klasie funkcji,
   c) przeniesieniem do innej klasy,
   d) pozbawieniem, przez Radę Samorządu Uczniowskiego, pełnionych funkcji w Szkole,
   e) naganą Dyrektora Szkoły udzieloną na wniosek komisji wychowawczej,
   f) zawieszeniem, przez Dyrektora Szkoły, prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
   g) obniżeniem oceny z zachowania – do nagannej włącznie.
2. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły, w przypadku:
   a) gdy uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
   b) ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innych osób,
   c) przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w czasie trwania zajęć edukacyjnych,
   d) używania lub handlu narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
   e) dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży,
   f) innych ciężkich naruszeń norm współżycia społecznego.
3. Nie jest stosowana gradacja kar.
4. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia.
5. O nałożonej karze informuje się rodziców.

§ 50
1. Od udzielanych kar, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez ucznia i jego rodziców.
2. Od kary nałożonej przez:
   a) wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły,
   b) Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej,
   c) kuratora oświaty przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 

Spis treści

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51
1. Dokonywanie zmian z statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylania Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
3. W przypadku wprowadzenia większej ilości zmian do statutu, co najmniej pięciu, Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora szkoły do wprowadzenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego dokonane w nim zmiany.

(opublikowano na stronie 26 marca 2013 r.)