Start

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W PORAJOWIE


Rozdział I
      PRZEPISY DEFINIUJĄCE
Rozdział II
      NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE
Rozdział III
      CELE I ZADANIA SZKOŁY
Rozdział IV
      ORGANY SZKOŁY
Rozdział V
      ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział VI
       NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział VII
      UCZNIOWIE SZKOŁY
Rozdział VIII
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki
1. WZORY PIECZĘCI
2. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
3. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
4. WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
5. PROCEDURA EWAKUACYJNA
6. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA
7. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 


Rozdział I
PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§ 1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
   a. Gimnazjum, Szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Porajowie;
   b. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum;
   c. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum;
   d. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
   e. wychowawcy – należy prze to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum;
   f. organie prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.


Rozdział II
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§2
1. Nazwa szkoły:
          Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

§ 3
1. Siedzibą Gimnazjum jest budynek przy ulicy Górniczej 1 c w Porajowie.
2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Rada Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
4. Pełny cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata.
5. Gimnazjum działa na podbudowie szkoły podstawowej.
6. Gimnazjum działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).
7. Dokumentami, które wyznaczają pracę Gimnazjum są:
   a. zestaw programów nauczania,
   b. program wychowawczy,
   c. program profilaktyki.
8. Obwód Gimnazjum obejmuje dzieci zamieszkałe w miejscowościach:
              Sieniawka, Porajów, Kopaczów.
9. Nauka w Gimnazjum kończy się powszechnym, obowiązkowym egzaminem.

§ 4
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
2. Gimnazjum prowadzi środek specjalny.
3. W Gimnazjum działa stołówka szkolna i świetlica.

§5
1. Gimnazjum używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
Wzory pieczęci zawiera załącznik nr 1 do statutu.
2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Gimnazjum posiada własny hymn, sztandar i ceremoniał szkolny. Wykaz uroczystości, w czasie których stosowany jest ceremoniał szkolny, ustala – w drodze zarządzenia – dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§6
1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.


Rozdział III
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 7
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, programie wychowawczym i profilaktyki.
2. Gimnazjum stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
3. Szkoła opracowała Wizję Szkoły:

KSZTAŁCIMY I WYCHOWUJEMY EUROPEJCZYKÓW,
KTÓRZY PAMIĘTAJĄ O TYM, ŻE SĄ POLAKAMI.

4. Model absolwenta Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Porajowie:
            Absolwent Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Porajowie to obywatel Europy XXI wieku, który:
   a. w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
   b. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
   c. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
   d. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
   e. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
   f. potrafi żyć i współdziałać w społeczeństwie,
   g. zna swoją tożsamość, jest dumny ze swego pochodzenia,
   h. dba o zdrowie własne i innych,
   i. dba o środowisko naturalne.
              Absolwent Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Porajowie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

§ 8
1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:
   a. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
   b. pomaga w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i konkursów,
   c. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
3. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
4. Program nauczania zawiera:
   a. szczegółowe cele edukacyjne,
   b. tematykę materiału edukacyjnego,
   c. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
5. Nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
   a. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,
   b. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów),
   c. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
6. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
7. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
8. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
9. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 9
1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Gimnazjum w szczególności:
   a. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie , stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
   b. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
   c. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
   d. sprzyja zachowaniom proekologicznym,
   e. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej, językowej,
   f. upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia,
   g. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną prace na rzecz Szkoły i środowiska,
   h. wdraża do dyscypliny i punktualności,
   i. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.
3. Zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:
   a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
   b) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
   c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,
   d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,
   e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, społecznością lokalną,
   f) uczestnictwo w uroczystościach i projektach realizowanych na terenie szkoły i poza nią.
4. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych na tym etapie kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (od 10 do 12 godzin).

§ 10
1. Szczegółowe cele i zadania gimnazjum realizuje poprzez:
   a. realizację programu wychowawczego i profilaktyki,
   b. przestrzeganie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
   c. w miarę potrzeb organizowanie zajęć specjalistycznych (socjoterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne), dydaktyczno-wyrównawczych, klas integracyjnych i wyrównawczych – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
   d. stosowanie różnych form zajęć edukacyjnych,
   e. zapewnienie odpowiedniej bazy do realizacji zadań dydaktycznych,
   f. wskazywanie różnych źródeł wiedzy,
   g. prowadzenie szerokiej gamy kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
   h. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   i. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć i zachowań uczniów,
   j. rozpoznanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
   k. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,
   l. poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,
   m. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
      - na wszelkiego rodzaju zajęciach za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący dany rodzaj zajęć,
      - w czasie przerw między zajęciami uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela, który pełni dyżur według ustalonego przez dyrektora planu dyżurów,
      - w razie zaistnienia wypadku postępuje zgodnie z przyjętą w szkole procedurą,
   n. udział uczniów w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
   o. przestrzeganie regulaminu szkolnego,
   p. współpracę z rodzicami.
2. W szkole działa całodobowy monitoring.

§ 11
1. Każdy uczeń ma prawo wystąpienia o indywidualny program lub tok nauczania.
2. Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną według obowiązujących przepisów

§ 12
1. Zasady wewnątrzszkolnych zasad oceniania zawarte są w załączniku nr 2 do Statutu.

§13
1. W ramach posiadanych środków finansowych Gimnazjum organizuje zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
2. Do zajęć, o których mowa w ust. 1 można zaliczyć m.in.:
   - zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, muzykoterapię,
   - koła zainteresowań,
   - naukę języków obcych,
   - naukę tańca,
   - naukę pływania.
3. Zajęcia wymienione w ust. 2 mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, międzynarodowych, również podczas organizowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych.
4. Liczba uczestników na zajęciach pozalekcyjnych nie powinna być niższa niż 10 uczniów, chyba że inaczej stanowią odrębne przepisy dotyczące zajęć specjalistycznych:
   - gimnastyka korekcyjna – nie więcej niż 12 uczniów,
   - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 2-5 uczniów,
   - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 4-8 uczniów,
   - zajęcia logopedyczne – 2-4 uczniów,
   - zajęcia na basenie - nie więcej niż 15 uczniów,
   - zajęcia terapeutyczne – 3-10 uczniów.
5. Gimnazjum prowadzi współpracę międzynarodową z zaprzyjaźnionymi szkołami oraz instytucjami z Czech i Niemiec. Zajęcia w ramach współpracy międzynarodowej odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym corocznie na spotkaniach „grup roboczych" przez przedstawicieli współpracujących stron.

§ 14
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
1. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie udzielania pomocy dzieciom i rodzicom odbywa się poprzez:
   - diagnozowania środowiska rodzinnego dziecka,
   - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i trudności dziecka,
   - organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom,
   - rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień,
   - wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§ 14A
1. Dyrektor gimnazjum organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
   1) z niepełnosprawności,
   2) z niedostosowania społecznego,
   3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
   4) ze szczególnych uzdolnień,
   5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
   6) z zaburzeń komunikacji językowej,
   7) z choroby przewlekłej,
   8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
   9) z niepowodzeń edukacyjnych,
   10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
   11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, edukacyjnego tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomoc udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomocy udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, oraz specjaliści: pedagog, logopeda, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuci psychologiczni.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
   1) rodzicami uczniów,
   2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi,
   3) placówkami doskonalenia zawodowego,
   4) innymi szkołami organizacjami przedszkolami,
   5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
   1) ucznia,
   2) rodziców ucznia,
   3) nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
   4) poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   5) dyrektora szkoły,
   6) kuratora sądowego,
   7) pracownika socjalnego,
   8) asystenta rodziny,
   9) pielęgniarki szkolnej.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
   1) klas terapeutycznych,
   2) zajęć rozwijających uzdolnienia, do 8 osób,
   3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, do 8,
   4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, do 5 logopedycznych, do 4 socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, do 10,
   5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej,
   6) porad i konsultacji,
   7) warsztatów,
   8) zajęć rozwijających uzdolnienia.
8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem wychowawców lub dyrektora szkoły.
9. Do zadań wychowawcy lub dyrektora szkoły należy:
   1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
   2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń w nich zawartych,
   3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.
10. Wychowawca lub dyrektor szkoły może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Dyrektor Szkoły ustala dla ucznia formy, sposoby oraz okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
12. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.
13. Wychowawca na podstawie ustalonych przez dyrektora form pomocy opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:
   1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
   2) metody pracy z uczniem,
   3) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy,
   4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
   5) działania wspierające rodziców ucznia,
   6) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół na podstawie ustaleń dyrektora, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
15. Wychowawca dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w tym efektywności realizowanych zajęć:
   1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
   2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.
16. Dokonując oceny wychowawca określa wnioski i zalecenia dotyczącej dalszej pracy z uczniem.
17. Na podstawie tej oceny dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy.
18. Wychowawca podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
19. Dokumentacja znajduje się u Dyrektora szkoły.

§ 14B
1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.
5. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
6. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 15
OPIEKA I POMOC
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem placówki, w trakcie trwania wycieczek organizowanych przez szkołę, reguluje regulamin wycieczek szkolnych, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.
3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom podczas przerw międzylekcyjnych w formie dyżurów nauczycielskich.
4. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb, uwzględniając możliwości szkoły m.in. poprzez:
   - prowadzenie świetlicy szkolnej,
   - prowadzenie stołówki szkolnej,
   - organizowanie dowozu uczniów,
   - udzielania pomocy materialnej (finansowanej przez OPS),
   - pozyskiwanie sponsorów,
   - otoczenie opieką uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
   - prowadzenie klas integracyjnych,
   - prowadzenie nauczania indywidualnego,
   - dostosowanie wymagań edukacyjnych w zależności od stopnia niepełnosprawności.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
   a. rodzicami (opiekunami prawnymi),
   b. pedagogiem,
   c. oligofrenopedagogiem,
   d. poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   e. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
   f. socjoterapeutą.

§ 16
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca, w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały etap nauczania.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
   a. z urzędu,
   b. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
   c. na pisemny wiosek wszystkich rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wychowawca ma obowiązek współdziałania z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych ucznia oraz przekazywania informacji o możliwościach uzyskania pomocy w jednostkach wspierających działania szkoły.
6. Na początku każdego roku szkolnego organizowane jest spotkanie z rodzicami w celu:
   - zapoznania rodziców ze statutem szkoły, programem wychowawczym i profilaktyki oraz z zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły oraz harmonogramem comiesięcznych spotkań z wychowawcą,
   - zapoznania rodziców z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
7. W miarę potrzeb, na prośbę rodziców organizowane jest zebranie z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, bądź innymi nauczycielami.
8. Rodzice mają obowiązek:
   - zapewnienia dziecku warunków do nauki,
   - uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz dyrekcję szkoły.

Spis treści


Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY

§ 17
1. Organami szkoły są:
   1) Dyrektor Szkoły,
   2) Reda Pedagogiczna,
   3) Rada Rodziców,
   4) Samorząd Uczniowski.
2. Wymienione w ust.1 organy działają według kompetencji określonych w statucie.

§ 18
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 19
1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, a w szczególności:
   a. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
      - przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
      - podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas i oddziałów,
      - występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
      - sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
      - realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie , określonych w odrębnych przepisach,
      - organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
   b. w zakresie spraw organizacyjnych:
      - przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
      - opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
      - ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
   c. w zakresie spraw finansowych:
      - opracowanie planu finansowego Szkoły,
      - przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
      - realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
   d. w zakresie spraw administracyjnych:
      - sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
      - organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
      - organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
      - nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
      - organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
      - organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
   e. w zakresie spraw porządkowych , bhp i podobnych :
      - zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
      - egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły.
2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy również ustalanie sposobów realizacji, przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole, zajęć wynikających z art. 42. KN.

§ 20
1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
   a. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
   b. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
   c. decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
   d. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu niezbędnych warunków,
   e. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
   f. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

§ 21
1. Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

§ 22
RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły i w jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele. Działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:
   1) inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
   2) przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej,
   3) zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i porządku zabrania,
   4) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
   5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
   a. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   b. projekt planu finansowego Szkoły,
   c. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród Burmistrza,
   d. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   e. powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
   f. przedłużenie stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
   g. powierzenie stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwołanie z tych stanowisk,
   h. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
   1) uchwalanie statutu Szkoły,
   2) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
   3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
   4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
   5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
   6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
   7) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.
6. Przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczenia tekstu jednolitego statutu.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Szkole.

§ 23
RADA RODZICÓW
1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
   a) Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
   b) W wyborach, o których mowa w pkt. d) jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
4. W celu wspierania statutowej działalności Szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin, w którym określa zasady działania oraz zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 4.
6. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
   a) uchwala regulamin swojej działalności,
   b) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy,
   c) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.
7. Programy, o których mowa w § 23. ust b-c Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
8. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
   a) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składany przez Dyrektora,
   b) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń,
   c) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,
   d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować,
   e) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
10. Rada Rodziców może delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

§ 24
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski – SU, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Działalność Samorządu uczniowskiego określa regulamin SU.
3. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe.
4. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu (tajnym lub jawnym), równym i powszechnym.
5. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
   a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
   b) zastępca przewodniczącego,
   c) członkowie (2-4 osób).
6. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
   a) organizowanie i pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   b) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
   c) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska,
   d) organizowanie dyżurów uczniowskich,
   e) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami,
   f) rozstrzyganie sporów między uczniami,
   g) pomoc w organizacji imprez charytatywnych na rzecz potrzebujących kolegów i koleżanek.

§ 25
1. Organy Szkoły wymienione w § 17 ust.1 , działają według ustalonych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem Szkoły.
2. Każdy organ ustala plan pracy na rok szkolny. Kopie planów pracy organu otrzymują pozostałe organy.
3. Każdy organ może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów.
4. Zarządzenia lub uchwały organów kolegialnych podaje się do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Bieżący przepływ informacji między organami odbywa się poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

§ 26
ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są one zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Gimnazjum, tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych
w statucie Gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Gimnazjum, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Gimnazjum, dyrektor zawiesza jej wykonanie i ustala z radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor Gimnazjum przekazuje sprawę organowi prowadzącemu.
2. Spory powstałe na forum klasy rozstrzyga samorząd klasowy wraz z wychowawcą.
3. Spory, których nie rozstrzygnięto na form klasy rozpatruje samorząd uczniowski wraz z opiekunem samorządu i szkolnym rzecznikiem praw ucznia.
4. Spory powstałe między uczniem a wychowawcą klasy rozstrzyga komisja rozjemcza w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, pedagog szkolny, samorząd klasowy, przedstawiciel rady klasowej rodziców.
5. Spory powstałe między uczniami a nauczycielem nie będącym wychowawcą danej klasy, rozstrzyga wychowawca, pedagog i przedstawiciel samorządu klasowego.

Spis treści

Rozdział V
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 27
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
2. Rok szkolny w Gimnazjum dzieli się na dwa semestry.
3. Zajęcia edukacyjne realizowane są prze 5 dni w tygodniu.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Dyrektor Gimnazjum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, podejmuje decyzję o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, wyznaczając wybraną sobotę do odpracowania zajęć przypadających tego dnia.

§ 28
1. Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:
   a. plan pracy Gimnazjum,
   b. arkusz organizacyjny Gimnazjum,
   c. tygodniowy rozkład zajęć.


§29
1. Plan pracy Gimnazjum określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Plan pracy Gimnazjum przygotowuje Dyrektor a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 30
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.
4. Nauka w klasach odbywa się na podstawie planu nauczania zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.
5. Wyboru programu nauczania ogólnego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia określone planem nauczania, spośród programów wpisanych do wykazu programów nauczania.
6. Nauczyciel może opracować własny program samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają szkolny zestaw programów nauczania, na który składają się programy dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
8. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 31
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 32
1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Zajęcia w gimnazjum prowadzone są:
   a) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
   b) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
   c) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne;
   d) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;
   e) w toku nauczania indywidualnego;
   f) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
   g) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
   h) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy pedagogicznej;
   i) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia;
   j) dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.);
   k) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, „białe” i „zielone szkoły”, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo - wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
   l) przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym dwie po 15 minut.
3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 2.
4. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 33
1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. W gimnazjum mogą być tworzone klasy integracyjne , dwujęzyczne, terapeutyczne, wyrównawcze oraz klasy przysposabiające do pracy.
3. Tworzenie klas wymienionych w ust. 2 regulują odrębne przepisy.
4. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym wynosi 24.
5. W klasach integracyjnych liczba uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
6. W klasach wyrównawczych i terapeutycznych liczba uczniów wynosi od 10 do 15.
7. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy:
   - podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń , w tym laboratoryjnych , w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów,
   - w przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach w/w można dokonać za zgodą organu prowadzącego,
   - zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach 12-26 uczniów.
8. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 5, należy uwzględnić zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Gimnazjum.
9. Za zgodą organu prowadzącego można dokonać podziału oddziałów na grupy, również w innych przypadkach niż wymienione w ust. 7.

§ 33A
1. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
   a) poziomie III.0 – dla początkujących,
   b) poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.
2. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
3. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty zajęć zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Szkoły.
4. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert zajęć zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej Szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub Szkoły.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
   a) zajęć sportowych,
   b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych,
   c) zajęć tanecznych,
   d) aktywnych form turystyki.
6. Dopuszcza się łączenie 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
7. Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej (ostatni zapis obowiązuje od 1.09.2012).
8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w Szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób.
9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
10. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
11. W oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 10, dokonuje się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.
12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
13. Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich klasach Gimnazjum mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 33B
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.3., jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 3., jeżeli zgłosi Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 33C
1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej Gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.
3. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. C, na świadectwie ukończenia Gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
   - odpowiedzialności za własne postępy,
   - podejmowania grupowych pomysłów,
   - umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
   - umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
   - umiejętności stosowania teorii w praktyce,
i ma na celu:
   - rozwój samoorganizacji i kreatywności,
   - przygotowanie do publicznych wystąpień,
   - naukę samodzielności i podejmowania aktywności.
6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.
7. Szczegółowe warunki wykonywania i oceniania projektów edukacyjnych określone są w załączniku nr 4 do niniejszego statutu: Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

§ 34
ŚWIETLICA SZKOLNA
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Gimnazjum jest świetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Gimnazjum , którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą opiekuna świetlicy.

§ 35
1. Do zdań wychowawców świetlicy należy:
   a. opieka nad uczniami podczas zajęć i odwozu do domu,
   b. rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności.

§ 36
1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
2. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Gimnazjum.

§ 37
BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
   a. uczniowie,
   b. nauczyciele,
   c. rodzice,
   d. inne osoby – za zgodą Dyrektora.
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
4. Biblioteka czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach ustalonych przez Dyrektora Gimnazjum.
5. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
   A. W zakresie pracy pedagogicznej:
      1) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i mediateki,
      2) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
      3) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
      4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa),
      5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
   B. W zakresie prac organizacyjno - technicznych:
      1) gromadzenie zbiorów,
      2) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      3) selekcjonowanie zbiorów,
      4) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
      5) prowadzenie dokumentacji pracy.

§ 37A
W Gimnazjum działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
   A. Biblioteka jest:
      1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
      2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
      3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
   B. Zadaniem biblioteki i ICIM w Gimnazjum jest:
      1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
      2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i mediateki,
      3) prowadzenie działalności informacyjnej,
      4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
      5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
10) organizacja wystaw okolicznościowych.

§ 38
1. W Gimnazjum prowadzona jest stołówka, która zapewnia uczniom spożycie jednego ciepłego posiłku.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor.

Spis treści

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§39
1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 40
1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor gimnazjum może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Zakres kompetencji wicedyrektora ustala Dyrektor w przydziale obowiązków i obejmuje on w szczególności zadania:
   a. zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
   b. przygotowuje projekty dokumentacji szkolnej,
   c. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli,
   d. przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli przez siebie nadzorowanych,
   e. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły
   f. prowadzi księgi zastępstw za nauczycieli nieobecnych,
   g. nadzoruje działalność wskazanych organizacji społecznych w Gimnazjum na czele z samorządem uczniowskim,
   h. sprawuje kontrole spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.

§ 41
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2. Nauczyciel ma obowiązek sprawiedliwie traktować i obiektywnie oceniać wszystkich uczniów.

§ 42
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W ramach prowadzonych zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim;
   a. sprawuje opiekę nad uczniami oraz odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
   b. zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez :
      - realizację obowiązujących programów nauczania,
      - stosowanie właściwych metod nauczania,
      - pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
      - stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu,
      - systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
   c. dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
   d. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania w szczególności poprzez:
      - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wpływających na rozwój zainteresowań uczniów,
      - promowanie korzystania z różnych źródeł informacji,
      - prowadzenie konsultacji indywidualnych,
      - prowadzenie współpracy z innymi szkołami w tym z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami wspierającymi proces edukacyjny,
   e. udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
   f. doskonali umiejętności dydaktyczno-wychowawcze i podnosi poziom wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez :
      - pracę własną,
      - udział w pracach zespołu przedmiotowego,
      - korzystanie z pozaszkolnych form doskonalenia,
   g. prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
   a. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
   b. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
      - punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
      - aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami (opiekunami prawnymi), innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają
w czynnym spełnianiu dyżuru,
      - przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,
      - dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji,
      - zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych,
      - egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw,
      - niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych,
      - natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
   c. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora.
   d. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
   e. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
   f. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć laboratoryjnych z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń, instalacji elektrycznej
i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
   g. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
   h. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
   i. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Procedury ewakuacyjnej (zał. nr 5), która obowiązuje w szkole.
   j. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych obowiązującej w Szkole.
   k. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
      - ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
      - podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
      - w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły,
      - nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
      - po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
      - uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
      - przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
      - nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

§ 43
1. W klasie integracyjnej pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający, którego głównym zadaniem jest integrowanie uczniów niepełnosprawnych z uczniami zdrowymi.
2. Nauczyciel wspomagający odpowiedzialny jest za przygotowanie indywidualnego rozkładu materiału dla uczniów z różnymi upośledzeniami umysłowymi.
3. W czasie zajęć edukacyjnych rolą nauczyciela wspomagającego jest indywidualizowanie zadań dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dobieranie treści programowych do możliwości i umiejętności uczniów.

§ 44
1. W Gimnazjum działają zespoły samokształceniowe, w skład których wschodzą nauczyciele przedmiotów pokrewnych.
2. Zespoły, o których mowa w ust. 1 to:
   - zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
   - zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
   - zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i sportowych,
   - zespół wychowawczy.
3. Każdy zespół ma swojego lidera, którego powołuje Dyrektor Gimnazjum.
4. Posiedzenia zespołów są protokołowane.

§ 45
1. W szkole działa komisja wychowawcza powołana do rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.
2. W skład komisji wychowawczej wchodzą przedstawiciele szkoły: dyrektor, pedagog, wychowawca oraz przedstawiciele instytucji wspomagających wychowawczą funkcję szkoły, np.: policjant, kurator sądowy.

§ 46
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
   a. tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   b. inspirowanie działań zespołowych uczniów,
   c. podejmowanie działań umożliwiających rozwijanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1:
   a. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
   b. wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki,
   c. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
   d. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,
   e. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych , którym potrzebna jest pomoc indywidualna,
   f. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,
   g. współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności , także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca spotyka się z rodzicami na comiesięcznych zebraniach (konsultacjach).
4. Wychowawca kontroluje realizację obowiązku szkolnego swoich podopiecznych.
5. Wychowawca odpowiada za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i wszystkich innych spraw uczniów klasy, nad którą powierzono mu opiekę.

§ 47
1. W Gimnazjum zatrudniony jest pedagog szkolny, którego głównym zadaniem jest wspomaganie wychowawców klas w ich działaniach na rzecz uczniów w zakresie opiekuńczo – wychowawczym, a w szczególności:
   a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych,
   b. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   d. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
   e. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
   f. planowanie i koordynowanie działań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
   g. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Pedagog szkolny w celu realizacji zadań statutowych współdziała z organizacjami społecznymi, policja, sądem rodzinnym, kuratorem sądowym, opieką społeczną i innymi instytucjami.

§ 48
1. W Gimnazjum zatrudniony jest logopeda. Logopeda prowadzi zajęcia dla uczniów z zaburzeniami mowy, a do jego zadań w szczególności należy:
   a. przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisania,
   b. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
   c. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
   d. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   e. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
   f. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Spis treści

Rozdział VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 49
1. Gimnazjum prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
   a. z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum,
   b. na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem, o ile Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
3. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeśli w okresie poprzedniego miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 50 % godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 50
1. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci pełnosprawne oraz na wniosek rodziców dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 51
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
   a. właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
   b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
   c. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
   d. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowej i religijnej – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
   e. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
   f. korzystania z pomocy materialnej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
   g. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
   h. pomocy w przypadku trudności w nauce,
   i. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
   j. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych,
   k. wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, w tym wpływ na wybór opiekuna samorządu uczniowskiego i wydawania gazetki szkolnej,
   l. przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
   m. reprezentowania Gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach, i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
   n. do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
   o. do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności, zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
2. Zasady oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (zał. nr 2).

§ 52
1. Uczniowi w przypadku naruszenia prawa przysługuje prawo odwołania do wychowawcy, szkolnego rzecznika praw ucznia lub dyrektora w zależności kto prawa narusza.

§ 53
Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów.
2. Podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli.
3. Sytematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
4. Dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.
5. Godnego reprezentowania szkoły.
6. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Uczniów obowiązuje schludny strój.
8. Uczennice ponadto obowiązuje długość spódnic do kolan i bluzek do połowy bioder z zasłoniętymi ramionami. Nie wolno malować paznokci, nosić tipsów, przebijającej ciało biżuterii, farbować włosów, stosować makijażu i tatuaży.
9. Strój galowy to dla dziewcząt jednolita spódnica w stonowanym kolorze lub sukienka w stonowanym kolorze, dla chłopców jednolite spodnie i koszulka w stonowanym kolorze.
10. Ucznia obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego i innych osobistych multimediów podczas zajęć lekcyjnych (telefon komórkowy może mieć przy sobie tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców).
11. Uczniowie mają obowiązek zmieniania obuwia w szatni. Obowiązuje obuwie zmienne - sportowe (wyjątkiem mogą być uroczystości szkolne: uczennice mogą nosić buty (nie klapki) których obcas nie przekracza 3 centymetrów).
12. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
13. W przypadku niedopełnienia obowiązków uczeń podlega karze określonej w regulaminie oceny zachowania (zał. nr 6).

§ 54
1. Ucznia można nagrodzić za:
   a. wybitne osiągnięcia w nauce,
   b. 100% frekwencję,
   c. zaangażowanie w różnorodną działalność Szkoły,
   d. reprezentowanie Gimnazjum na zewnątrz,
   e. osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną.
2. Nagrodą może być:
   a. pochwała wychowawcy wobec klasy,
   b. pochwała Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
   c. list pochwalny do rodziców,
   d. dyplom uznania od Dyrektora,
   e. nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora.
3. Wychowawca lub Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tymże wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

§ 55
1. Za nieprzestrzeganie statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom o których mowa w § 54, uczeń może zostać ukarany:
   a. upomnieniem wychowawcy klasy,
   b. pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
   c. naganą Dyrektora na wniosek komisji wychowawczej,
   d. pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
   e. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
   f. obniżeniem oceny z zachowania – do nagannej włącznie,
   g. przeniesieniem do innej klasy.
2. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły, w przypadku:
   a. gdy uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
   b. ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innych osób,
   c. przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w czasie trwania zajęć edukacyjnych,
   d. używania lub handlu narkotykami,
   e. dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży,
   f. innych ciężkich naruszeń norm współżycia społecznego.
3. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia.
4. O nałożonej karze informuje się rodziców.

§ 56
1. Od udzielanych kar, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez ucznia i jego rodziców.
2. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora.
3. Od kar nałożonych przez Dyrektora do Rady Pedagogicznej.
4. Od kary nałożonej przez kuratora do Ministra Edukacji i Sportu.

§ 56A
1. Uczeń, który ukończył 18 rok życia może kontynuować naukę w gimnazjum pod warunkiem przestrzegania obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły i indywidualnie podpisanym kontrakcie.
2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak n iż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 lat może być skreślony z listy uczniów gimnazjum, jeżeli będzie mieć miejsce co najmniej jedna z niżej opisanych sytuacji:
   a. uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, często opuszcza wszystkie lub wybrane zajęcia z przyczyn nieusprawiedliwionych,
   b. uczeń notorycznie nie przygotowuje się do zajęć, nie nosi na zajęcia przyborów szkolnych, podręczników, zeszytów,
   c. uczeń nie wykorzystuje stwarzanych, możliwości poprawienia wyników,
   d. uczeń nie przestrzega porządku obowiązującego w szkole,
   e. uczeń nie wykonuje poleceń nauczycieli i porządkowych poleceń pracowników szkoły,
   f. uczeń opuszcza w czasie zajęć teren szkoły bez zgody nauczycieli,
   g. jego zachowanie stwarza zagrożenie demoralizacją dla innych uczniów szkoły,
   h. uczeń spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki,
   i. uczeń celowo i świadomie niszczy mienie szkoły,
   j. uczeń dopuścił się kradzieży na terenie szkoły,
   k. uczeń zachowuje się agresywnie,
   l. na ucznia nałożono karę sądową na skutek popełnienia przestępstwa poza szkołą.
3. Skreślenia z listy uczniów dokonuje RP na wniosek komisji wychowawczej.

Spis treści

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57
1. Dokonywanie zmian z Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylania Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

§ 58
1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

(opublikowano na stronie 27 marca 2013 r.)