Start
Progr. wych.
Progr. prof.
WZO
Reg. wyc.
Proc. ew.
Oc. zach.
Proc. uspr.


Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego


1. Uczeń klasy drugiej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.
3. Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
   1) odpowiedzialności za własne postępy;
   2) podejmowania grupowych pomysłów;
   3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
   4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
   5) umiejętności stosowania wiedzy w praktyce;
i ma na celu:
   6)rozwój samoorganizacji i kreatywności;
   7) przygotowanie do publicznych wystąpień;
   8)naukę samodzielności i podejmowania aktywności.
6. Projekt jest samodzielnie realizowany dla uczniów pod opieką nauczyciela. W czasie realizacji projektu uczeń/ uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.
7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłasza-ją do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru:

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu:……………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………
Cele projektu:……………………………………………..
…………………………………………………………….
Czas realizacji:…………………………………………….
Wielkość grupy:……………………………………………
Sposoby realizacji projektu:………………………………
Planowane efekty:
- dla uczniów:………………………………………………
- dla szkoły:…………………………………………………
- dla środowiska lokalnego…………………………………
Sposób prezentacji:…………………………………………
Kryteria oceny:………………………………………………
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Temat projektu edukacyjnego: ...................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna projektu: ...........................................................................................
Podpis opiekuna projektu: .........................................................................................................
     Oświadczam, że zapoznałem/łam się z celami i sposobami realizacji projektu, znam swoje zadania oraz zasady oceny mojego udziału w projekcie edukacyjnym.
Klasa: ...............................
Podpisy uczniów: ..................................................
                              ................................................
                              ................................................


8. Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 5.
9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.
10. W terminie do 30 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolna Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej.
11. Jeden temat może być realizowany przez więcej niż jeden zespół.
12. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru projektu przypada na 31 października.
13. Do rozpoczęcia zimowych ferii świątecznych uczniowie przedstawiają harmonogram prac nad projektem.
14. Praca nad projektem nie może przekroczyć 30 kwietnia każdego roku szkolnego.
15. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.
16. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru:

KARTA PRACY ZESPOŁU
Projekt ……………………………………………………………………………
Skład Zespołu: ……………………………………………………………………
Opiekun:………………………………………………………………………….
Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Materiały potrzebne do realizacji Potwierdzenie wykonania wraz z datą Podpis nauczyciela Uwagi, zalecenia

17. Czas wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.
18. Prezentacje projektów odbywają się podczas zebrań z rodzicami w ustalonym wcześniej terminie.
19. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
   1) konferencja naukowa połączona z wykładami;
   2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
   3) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
   4) książka, broszura, gazetka;
   5) prezentacja multimedialna;
   6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
   7) happening, marsz;
   8) sesja dyskusyjna;
   9) inna, za zgodą opiekuna.
20. Realizacja projektu obejmuje:
   1) wybranie tematu projektu w terminie określonym w Warunkach zasadach i realizacji projektu edukacyjnego;
   2) opracowanie Karty Pracy Zespołu;
   3) zbieranie materiałów i ich selekcja;
   4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem a opiekunem zawierającym:
      a) określenie tematu,
      b) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
      c) określenie formy realizacji,
      d) określenie sposobu prezentacji,
      e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem,
      f) ustalenie zasad dyscypliny pracy,
      g) wyznaczenie kryteriów oceny.
5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

KRYTERIA OCENY

21. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową i jest składową oceny zachowania.
22. Ocena wynika z oceny trzech elementów:
   1) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:
      a) zawartość merytoryczna, treść,
      b) zgodność z tematem projektu,
      c) oryginalność,
      d) kompozycja,
      e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
      f) estetyka i staranność,
      g) trafność dowodów i badań,
      h) wartość dydaktyczna i wychowawcza.
   2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
      a) zaangażowanie ucznia,
      b) pomysłowość i innowacyjność,
      c) umiejętność pracy w grupie,
      d) udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
      e) stopień trudności zadań,
      f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
      g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
      h) pracowitość,
      i) udział w prezentacji.
   3) oceny prezentacji, w tym:
      a) poprawność językowa,
      b) słownictwo specjalistyczne,
      c) efekt artystyczny,
      d) atrakcyjność,
      e) estetyka,
      f) technika prezentacji,
      g) stopień zainteresowania odbiorców,
      h) poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.
23. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w pkt. 31 elementy podlegają następującej punktacji:
   a) efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów,
   b) wkład pracy ucznia – 10 punktów,
   c) prezentacja – 5 punktów.
24. Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika: 0, 3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.
25. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.
26. Uczeń może otrzymać oceny cząstkowe podczas realizacji projektu z odpowiadających działaniom przedmiotów.

OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM W CAŁYM ROKU SZKOLNYM

Wrzesień – praca nauczycieli nad tematami projektów;

Październik – dyskusja w zespołach przedmiotowych nad propozycjami tematów, decyzja o tematach, ustalenie grup, wybór nauczycieli opiekunów, deklaracje wy-boru projektu;

Listopad – informowanie rodziców o tematach i warunkach wykonywania projektów;

Grudzień – przygotowanie do realizacji projektu, szczegółowy harmonogram działania uczniów;

Styczeń-luty-marzec-kwiecień - praca nad projektem 8 tygodni, do 30 kwietnia);

Maj – prezentacja dokonań grup.

Zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013 r.

(opublikowano na stronie 26 marca 2013 r.)