Start
Progr. prof.
WZO
Reg. wyc.
Projekt ed.
Proc. ew.
Oc. zach.
Proc. uspr.

P R O G R A M   W Y C H O W A W C Z Y
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
na lata 2015 - 2018

 

I. Założenia podstawowe Programu Wychowawczego

w ZSPiG w Porajowie

 

 

1.  Społeczność szkolną Naszej Szkoły stanowią:

- uczniowie,

- ich rodzice,

- pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego
      zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

3.  Nasza Szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo-wspierającą.

4.  Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.
5.   Wychowanie w Naszej Szkole ma charakter integralny, humanistyczny i indywidualny.

Integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową
       i społeczną.

Humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.

Indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.

6.   Nasza Szkoła wychowuje w oparciu o przyjęte zasady etyczno – moralne.

 

II Cele wychowawcze szkoły

  

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Naszej Szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.

W działaniach wychowawczych zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących celów:

·         do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne i środowiskowe.

·         do ukształtowania jego postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla   wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych.

CELEM ROZWOJU INTELEKTUALNEGO JEST:

Kształtowanie u wychowanka:

·         ciekawości poznawczej,

·         umiejętności twórczego myślenia,

·         samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień,

·         samokrytycyzmu i  wglądu we własne ograniczenia i słabości,

·         umiejętności  przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,

·         pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,

·         umiejętności  dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,

·         umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
i argumentowania.  

 

CELEM ROZWOJU EMOCJONALNO-MORALNEGO JEST:

 

Uwrażliwienie wychowanka na wartości budujące właściwe relacje międzyludzkie i kształtowanie:

·          myślenia wartościującego,

·         odpowiedzialności za własne słowa i czyny,

·         umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych,

·         empatii,

·         tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności,

·         umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,

·         umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz właściwego dostosowywania się do otoczenia,

·         kultury języka i zachowania.

 

CELEM  WYCHOWANIA  OBYWATELSKO-PATRIOTYCZNEGO JEST:

·         przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
demokratycznego społeczeństwa,

·         kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne,

·         budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska  lokalnego i szkoły,

·         kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych,

·         poznanie historii i tradycji rodzinnej miejscowości i  regionu,

·         kształtowanie postawy proeuropejskiej.

 

CELEM ROZWOJU FIZYCZNO-ZDROWOTNEGO JEST:

 

·         promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych,

·         prezentowanie postawy asertywnej w kontakcie z substancjami zagrażającymi zdrowiu i życiu ( alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, sterydy )

·         doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej,

·         wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

Wymogi współczesnego świata stawiają przed nami konieczność rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe, które określają  normy i sposoby postępowania
 w dziedzinie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku, wychowania komunikacyjnego oraz edukacji prorodzinnej.

CELE W ZAKRESIE EKOLOGII:

·         uświadomienie wychowankom sensu i wagi ochrony środowiska naturalnego człowieka,

·          wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody,

·         rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i estetykę otoczenia,

·         uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,

·         wytwarzanie w uczniach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

 

 

CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO:

 

·         uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów,

·         nabywanie umiejętności krytycznego i selektywnego korzystania z szerokiej oferty medialnej,

·         rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych,

·         kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.

 

CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO:

·         wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości, których poznanie warunkuje zrozumienie zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, rowerzysty, motorowerzysty,

·         kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie właściwej decyzji,

·         wdrażanie do poszanowania miejsc użyteczności publicznej i urządzeń związanych
z transportem,

·         kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników ruchu drogowego,

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w związku
 z rozwojem motoryzacji.

 

CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:

·         przygotowanie do pełnienia przyszłych ról życiowych,

·         przekazanie uczniom wiedzy z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie,

·         ukazanie specyfiki ról kobiecych i męskich oraz roli związków uczuciowych,

·    przygotowanie do rodzicielstwa.

 

III Powinności wychowawcze nauczycieli  i innych pracowników szkoły

 

Nauczyciele przedmiotu

·         Są wychowawcami.

·         Realizują zadania w zakresie pracy edukacyjnej.

·         Wspomagają nauczycieli wychowawców w ich szczególnej roli, jaką jest troska o rozwój osobowy ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.

·         Przygotowują wychowanków do życia w społeczeństwie.

·         Rozwijają umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.

·         Współuczestniczą w tworzeniu zwyczajów i obyczajów klasowych, szkolnych.

·         Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dobro i zło.

 

Pedagog szkolny

Swoimi kompetencjami i wiedzą wspiera wychowanków w dobrym samorozwoju,
a  wychowawców i rodziców w wychowaniu, czyniąc to poprzez:

 • prowadzenie przy porozumieniu z wychowawcą lekcji wychowawczych;
 • w sprawach wychowawczych utrzymywanie kontaktu z dyrekcją, wychowawcami, wychowankami bądź rodzicami;
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami i rodzicami potrzebującymi wsparcia;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze, m.in. policją, sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Uczestniczy w pracach zespołów tworzonych z nauczycieli i innych specjalistów, którego celem jest analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psych.-ped., jak również ucznia , co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczną.
 • Podejmuje działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • Podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

 

  Pracownicy obsługi szkoły

Pracownicy administracji i obsługi aktywnie współuczestniczą w procesie wychowawczym szkoły.

  

IV Powinności wychowawców klasowych

 Wychowawca:

·         Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i udzielenie niezbędnych informacji uczącym  nauczycielom.

·      Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w klasie.

·      Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania 
o obowiązujących w szkole  przepisach i wymogach (Statut,  WZO, Program Wychowawczy i Profilaktyczny),

·      Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, wycieczkach klasowych, w których uczestniczą wychowankowie. 

·      W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania, po uzyskaniu   zgody rodziców ucznia.

·      Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym  kontakcie
z rodzicami   i stara się poznać sytuacje  pozaszkolne wychowanka. 

·      Organizuje różne formy pomocy dla uczniów.

·     Jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na  badania specjalistyczne.

·      Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nierealizowania przez uczących nauczycieli  zaleceń specjalistów.

·      Prowadzi rozwiązywanie danego problemu konkretnego ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem z poradni.

·      Organizuje klasowe zebrania rodziców oraz w razie potrzeby prowadzi z nimi rozmowy indywidualne.

·      Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

·      Prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone realizacji programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów. Opracowuje tematykę godzin wychowawczych, dostosowując ją do planu działań wychowawczych dla poszczególnych klas według schematu:

V Plan działań wychowawczych dla poszczególnych klas

 

Plan działań wychowawczych dla klas I – III szkoły podstawowej

Treści ( Cele wychowawcze)

Efekty oddziaływań

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Nabywanie umiejętności współpracy
w grupie rówieśniczej.

Uczeń;

-          ma poczucie przynależności do klasy,

-          współtworzy i respektuje normy zachowań w klasie,

-          stosuje się do poleceń nauczyciela,

-          uczy się odpowiedzialności za działanie i wizerunek
grupy,

-          dba o rzeczy własne i innych oraz mienie szkoły.

Dyskusje, rozmowy, zajęcia dramowe,

gry i zabawy kształtujące poczucie bezpieczeństwa w grupie,

wycieczki,

imprezy klasowe, praca w grupie.

Wychowawcy klas

Kształtowanie nawyków kultury
i higieny osobistej.

Uczeń:

-          stosuje podstawowe zasady grzecznościowe,

-          nie skarży, mówi prawdę,

-          stosuje zasadę: „jeden mówi, inni słuchają”,

-          dba o swój wygląd zewnętrzny i o czystość wokół siebie.

Zawarcie grupowego kontraktu klasowego, rozmowy podczas zajęć lekcyjnych,

pogadanka z panią pielęgniarką,

spotkanie z pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy,

pielęgniarka szkolna,

pedagog szkolny

Wyrabianie szacunku do symboli narodowych.

   Uczeń:

-          zna nazwę Ojczyzny, jej barwy narodowe i godło,

-          wie, jak zachować się wobec symboli narodowych,

-          jest dumny ze swojego kraju i przez swoje zachowanie
i naukę chce być dobrym Polakiem.

Uroczystości szkolne,

wykonanie pieśni patriotycznych, prace plastyczne,

 zajęcia grupowe,

Wychowawcy klas

Ugruntowanie zasad w zachowania zgodnego z przyjętymi normami społecznymi.

Bezpieczne korzystanie z internetu.

Uczeń:

-          zna i stosuje zasady dobrego zachowania,

-          umie w kulturalny sposób komunikować się
z innymi ( rozmawia -  nie krzyczy),

-          odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych,

-          porządkuje salę lekcyjną po zakończonych zajęciach,

-          zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Przestrzeganie kontraktu klasowego, negocjowanie obowiązujących reguł, Rozmowy, odgrywanie scenek, współdziałanie z innymi.

Zajęcia komputerowe.

Wychowawcy klas, nauczyciel zajęć komputerowych.

Wyrabianie szacunku do tradycji szkoły.

Uczeń:

-          zna historię swojej szkoły i jej tradycje,

-          uczestniczy w uroczystościach szkolnych i szkolnych
obchodach świąt narodowych,

-          przychodzi na uroczystości odświętnie ubrany.

Udział w uroczystościach szkolnych, konkursy, prace plastyczne.

Wychowawcy klas

Kształtowanie przyjaznego i życzliwego
 stosunku do przyrody.

Uczeń:

-          ma pozytywny stosunek do otaczającej go przyrody,

-          czuje się częścią otaczającego go środowiska,

-          dba o rośliny w klasie oraz o czystość swojego otoczenia,

-          pomaga ptakom i zwierzętom w zimie

Prace plastyczne, wycieczki po najbliższej okolicy,

programy multimedialne.

Opieka nad szkolnym skalniakiem, sadzenie roślin.  Segregacja odpadów szkolnych. Zbiórka makulatury, żołędzi, nakrętek. Sprzątanie Świata.

Filmy ekologiczne.

Wychowawcy klas

Nabywanie umiejętności pożądanego zachowania się w sytuacjach trudnych
 i konfliktowych.

Uczeń:

-          zna swoje prawa i obowiązki,

-          rozróżnia dobro i zło w różnych sytuacjach  codziennych,

-          wie, do kogo zwrócić się o pomoc,

-          właściwie reaguje na krzywdę innych.

Rozmowy, Statut Szkoły- prawa i obowiązki ucznia,

zajęcia grupowe w klasach, adaptacja uczniów klas pierwszych, prace plastyczne

trening umiejetności prospołecznych ( Program Start I – zajecia socjoterapii )

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, socjoterapeuta

Wzmacnianie więzi z rodziną.

Uczeń:

-          jest świadomy, że rodzina stanowi wartość
w jego życiu i ma wobec niej obowiązki,

-          zna historię i zwyczaje swojej rodziny,

-          pamięta o uroczystościach rodzinnych i świętach,

-          zaprasza członków rodziny na uroczystości klasowe
i szkolne.

Zajęcia grupowe w klasach, Rozmowy indywidualne, udział w uroczystościach szkolnych. Organizacja Dnia Matki, Święta Rodziny, Dnia Babci i Dziadka.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

 

Plan działań wychowawczych dla klas IV – VI szkoły podstawowej

 

Treści(Cele wychowawcze )

Efekty odziaływań

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Klasa IV

Doskonalenie umiejętności komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami.

 

Bezpieczne korzystanie z internetu.

Uczeń:

-          zna i stosuje zasady i reguły obowiązujące
w relacjach międzyludzkich,

-          umie aktywnie słuchać,

-          zna zasady kulturalnej dyskusji,

-          umie wyrazić swoje zdanie,

-          -              zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Zapoznanie się z zapisami Statutu Szkolnego, rozmowy indywidualne, zajecia grupowe podczas godzin wychowawczych, udział w zajęciach socjoterapii, zajęciach komputerowych.

Wychowawca klasy, nauczyciele, pedagog szkolny, socjoterapeuta

Rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania swojej pracy.

Uczeń:

-          planuje swój czas wolny,

-          planuje swój czas pracy,

-          zna zasady higieny pracy umysłowej.

Rozmowy, praca w małych grupach, udział w zajęciach pozalekcyjnych, zajęcia na godzinie wychowawczej

Nauczyciele, wychowawca klasy

Kształtowanie nawyku bezpiecznego poruszania się  w szkole.

Uczeń:

-          zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się
w szkole,

-          umie zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych.

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w szkole, prace plastyczne, rozmowy w grupach, spotkani e z policjantem, indywidualne rozmowy

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, zaproszeni prelegenci

Uczenie samodyscypliny.

Uczeń:

-          zna swoje mocne i słabe strony,

-          umie zachować się w różnych sytuacjach,

-          dostrzega własne potrzeby i możliwości.

Rozwijanie zasad wzajemniej współpracy poprzez wykonywanie różnorodnych zadań w małych grupach, rozmowy, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapii

Wychowwcy klas, pedagog szkolny, socjoterapeuta

Rozwijanie zainteresowań historią swojej szkoły i historią swojej miejscowości i regionu..

Uczeń:

-          zna swoje najbliższe środowisko,

-          zna historię swojej szkoły, swojej miejscowości i regionu,

-          zna sylwetkę patrona swojej szkoły.

Udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, konkursy plastyczne, literackie angażowanie się w działania na rzecz lokalnej społeczności( porządkowanie otoczenia szkoły itp.)

Nauczyciele, wychowawcy klas,

Klasa V

Nabywanie umiejętności rozwiązywania  sytuacji  konfliktowych w różnych sferach  życia, radzenia sobie z własnymi emocjami.

Uczeń:

-          umie słuchać innych i stara się rozumieć ich uczucia,

-          jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania drugiego człowieka.

Rozmowy w klasach, zajęcia psychoedykacyjne podczas godzin wychowawczych, spotkanie z pedagogiem szkolnym, zajęcia socjoterapii. Rozmowy indywidualne.

Nauczyciele, pedagog szkolny, socjoterapeuta

Uczenie poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej, szacunku dla innych,

Uczeń:

-          nie przejawia zachowań agresywnych i przemocowych w mowie
i czynach,

-          zna pojęcie cyberprzemocy , mobbingu i stalkingu jest świadomy konsekwencji wynikających z zachowań tego typu,

-          zachowuje się asertywnie,

-          umie rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji.

Analiza zapisów w statucie szkoły, spotkanie z policjantem, rozmowy w grupach i indywidualne, spotkanie z pedagogiem szkolnym i zaproszonymi specjalistami w zakresie przemocy i cyberprzemocy

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, policjant, zaproszeni specjaliści, nauczyciel zajęć komputerowych.

Kształtowanie aktywnego i krytycznego odbioru dóbr kultury.

Uczeń:

-          ma potrzebę korzystania z dóbr kultury,

-          umie dokonać krytycznego wyboru programu telewizyjnego, czasopisma.

Teatry profilaktyczne, filmy edukacyjne.

Korzystanie z propo-

zycji różnych instytucji kulturalnych.

Wyjścia na ciekawe spektakle, seanse

filmowe w zależności od propozycji

programowych teatrów, kin i innych

ośrodków kultury

Wykorzystanie wideo i innych środków przekazu w celu prezentacji ciekawych

filmów i programów

Zajęcia lekcyjne związane z wyjściem:

Refleksje dotyczące obejrzanego spektaklu (filmu, wystawy itp)

 

Propozycja plakatu do obejrzanego spektaklu (filmy, wystawy itp.)

Przygotowanie ekspozycji w klasie na temat obejrzanego

spektaklu (filmu, wystawy

itp.)

Konkursy plastyczne, recytatorskie i inne .

Poszanowanie praw autorskich

- pogadanka

Wychowawcy klas, pedagog.

Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

Uczeń:

-          przestrzega zasad higienicznego stylu życia,

-          rozpoznaje produkty szkodliwe dla zdrowia,

-          wie, jak unikać nałogów.

Rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe w klasach, zajęcia psychoedukacyjne profilaktyczne, prace plastyczne, konkursy.

Wybieranie sklepów ze zdrową żywnością, czytanie etykiet, dbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Teatry profilaktyczne, filmy o tematyce uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne uczące umiejętności odważnych/asertywnych sprzyjających zachowaniu abstynecji od środków uzależniających.

Wychowawcy klas, pedagog szkony, zaproszeni specjaliści

Rozwijanie zainteresowań historią własnego regionu.

Uczeń:

-          zna historię swojej miejscowości i regionu, miejscowe legendy,

-          zna zabytki w swojej miejscowości, regionie,

-          zna sylwetki wybitnych mieszkańców swojej miejscowości i regionu.

Wycieczki, udział w uroczystościach szkolnych, działania na rzecz społeczności lokalnej - ,,Majówka U Sobieskiego”.

Poznawanie historii naszego regionu.

Nauczyciele, wychowawcy klas

Kształtowanie aktywności intelektualnej,  wiary w siebie oraz radzenia sobie ze stresem.

Uczeń:

-          ma świadomość swoich wad i zalet,

-          zna sposoby radzenia sobie ze stresem,

-          ma świadomość życiowej użyteczności przedmiotów szkolnych oraz spójności wszystkich dziedzin wiedzy.

Zajęcia grupowe dotyczące sposobów reagowania na stres – psychoedukacja, konkursy, wycieczki klasowe, indywidualne rozmowy

Nauczyciele, pedagog szkolny, socjpterapeuta

Klasa VI

Rozbudzanie dążenia do osiągania celów i odnalezienia własnej drogi życiowej.

Uczeń:

-          zna swoje potrzeby i potrafi ocenić własne możliwości,

-          umie pokonywać trudności,

-          umie dokonywać właściwych wyborów i przewidywać
skutki swoich zachowań,

-          umie ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.

Rozmowy indywidualne.

Pogadanki tematyczne.

Spotkania i  wywiady z ludźmi różnych zawodów.

Szukanie informacji i ciekawostek w literaturze.

Udział w kołach zaiteresowań.

Wychowawcy klas, zaproszeni goście.

Rozwijanie postawy szacunku, zrozumienia i chęci niesienia pomocy.

Uczeń:

-          umie współdziałać z innymi ludźmi, jest przyjazny
i życzliwy,

-          okazuje szacunek i chętnie pomaga potrzebującym,

-          dostrzega potrzeby własne i innych,

-          przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić.

Udział w pracach na rzecz klasy i społeczności szlonej, imprezy szkolne

Wychowawcy klas, pedagodzy

Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

Uczeń:

-          zna zagrożenia współczesnego świata,

-          nie ulega nałogom, umie odmawiać,

-          zna konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków,

-          potrafi asertywnie reagować w sytuacjach presji grupy i namawiania

Pogadanki w klasach , indywidualne rozmowy, teatry profilaktyczne, filmy o tematyce uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne uczące umiejętności odważnych/asertywnych sprzyjających zachowaniu abstynecji od środków uzależniających.

Wybieranie sklepów ze zdrową żywnością, czytanie etykiet, dbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, zaproszeni specjaliści, socjoterapeuta

Budzenie postawy patriotycznej.

Uczeń:

-          rozumie potrzebę uczestniczenia w obchodach świąt państwowych,

-          zna najważniejsze instytucje państwowe,

-          zna sylwetki wielkich Polaków.

Zajęcia poświęcone symbolom narodowym

 

Tradycja świąt państwowych i religijnych.

Symbole, państwa UE

Wychowawcy klas, nauczyciele j. polskiego, historii.

 

 

 Plan działań wychowawczych dla klas I – III gimnazjum

Treści ( Cele wychowawcze )

Efekty odziaływań

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Integracja zespołu klasowego.

Uczeń:

-          postrzega klasę jako wspólnotę,

-          utożsamia się z grupą,

-          jest zaangażowany w życie klasy,

-          jest otwarty na potrzeby rówieśników.

Zajęcia grupowe integracyjne z wykorzystaniem ćwiczeń wg.przygotowanego konspektu, wycieczki, spotkania klasowe, wieczorki

Wychowawcy klas

Uczenie samodzielności, odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu.

Uczeń:

-          umie zaplanować swoją pracę,

-          zna i stosuje różne techniki uczenia się,

-          jest odpowiedzialny za swoje czyny,

-          jest konsekwentny w działaniu,

-          właściwie traktuje swoje obowiązki.

Odgrywanie scenek, praca na rzecz klasy, szkoły.

Wychowawca klasy.

Przestrzeganie zbioru norm kulturalnego postępowania w szkole i miejscach publicznych.

  Uczeń:

-          umie kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych,

-          umie dobrać strój i uczesanie stosownie do sytuacji,

-          stale i świadomie troszczy się o piękno swojej mowy.

Zapoznanie ze Statutem Szkoły, prawami i obowiązkami ucznia.

Pogadanki, spotkania z policjantem.

Wychowawcy klas, policjant, pedagog.

Budowanie pozytywnych relacji z innymi.

Uczeń:

-          zna zasady poprawnej komunikacji międzyludzkiej,

-          rozumie potrzebę zgodności komunikatów słownych
z niewerbalnymi,

-          szanuje godność drugiego człowieka,

-          umie współpracować i poszukiwać wspólnych rozwiązań,

-          umie przebaczać i zawierać kompromisy.

Rozmowy indywidualne, pogadanki i praca w grupach. Pomoc koleżeńska. Wycieczki, wyjazdy i imprezy szkolne.

Dyskusje.

Wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Wychowawcy, pedagog.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Uczeń:

-          odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych, religijnych,

-          zna historię swojego kraju,

-          zna bohaterów narodowych i ich wkład w budowanie cywilizacji światowej,

-          docenia znaczenie obchodów rocznic ważnych wydarzeń państwowych w życiu młodego Polaka,

-          umie godnie zachować się w czasie uroczystości szkolnych i narodowych.

Zajęcia poświęcone symbolom narodowym

 

Tradycja świąt państwowych i religijnych.

Symbole, państwa UE

Wychowawcy klas, nauczyciele j. polskiego, historii, wos.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczeń:

-          jest asertywny,

-          respektuje prawa innych i szanuje odmienność ich poglądów,

-          broni swoich praw przy zachowaniu zasad kultury osobistej,

-          wyraża własne opinie i formułuje sądy w sposób taktowny,

-          nie używa przemocy,

-          reaguje na niewłaściwe zachowania.

Udział w scenkach dramowych, pogadankach, oglądanie teatrów profilaktycznych, lekcje z wychowawcą, pedagogiem, socjoterapeutą.

Wychowawcy klas. Pedagog, socjoterapeuta.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

Uczeń:

-          zna choroby cywilizacyjne XXI wieku,

-          wie, jak ustrzec się od zarażenia tymi chorobami,

-          zna wpływ chorób cywilizacyjnych na życie własne, rodzinne i społeczne,

-          przestrzega zasad higieny pracy i higieny osobistej,

-          umie aktywnie i bezpiecznie wypoczywać.

Lekcje przyrody, biologii, w-f, SKS. Udział w pracach koła „Trzymaj formę”, przygotowywanie plakatów, pogadanki, lekcje wychowawcze.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu i kół zainteresowań.

Kształtowanie aktywnych postaw
w działaniu na rzecz  środowiska.

Uczeń:

-          rozumie wpływ środowiska na życie człowieka,

-          zna problemy ochrony środowiska,

-          rozumie konieczność zachowań ekologicznych.

Udział i pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych.

Wychowawcy klas.

Poznanie współczesnych zagrożeń związanych z paleniem  papierosów, alkoholem, narkotykami oraz sposobów powstrzymywania się od stosowania substancji psychoaktywnych.

Uczeń;

-          zna przyczyny sięgania po używki,

-          zna argumenty przeciwko braniu narkotyków, paleniu papierosów i piciu alkoholu,

-           dostrzega negatywne skutki oddziaływania używek na organizm i życie osobiste.

Zajęcia profilaktyczne warsztatowe, drama, prace plastyczne ,praca w małych grupach , konkursy , udział w przedstawieniach teatralnych o tematyce uzależnień, prezentacja filmów multimedialnych

Wychowawcy klas pedagog szkolny, socjpterapeuta, zaproszeni specjalici

Wspieranie uzdolnień i talentów uczniów.

Uczeń:

-          umie dokonać  oceny własnych uzdolnień i osiągnięć,

-          systematycznie rozwija swoje uzdolnienia i talenty,

-          potrafi wykorzystać uzdolnienia i umiejętności w praktyce.

Konkursy szkolne i pozaszkolne, występy artystyczne, udział w kołach zainteresowań, organizowanie wystaw.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu.

Kształtowanie umiejętności  efektywnego  korzystania z różnych źródeł informacji służących uczeniu się i nabywaniu nowych umiejętności.

Uczeń:

-          zna różne źródła informacji: TV, radio, Internet, czasopisma, słowniki, encyklopedie, itp.

-          sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji,

-          dostrzega potrzebę i posiada umiejętności przeprowadzania selekcji informacji,

-          zna odpowiedzialność karną za stosowanie stalkingu.

Zajęcia na języku polskim, informatyce. Lekcje biblioteczne.

Konkursy czytelnicze.

Nauczyciele przedmiotu.

Biblioekarze.

Kształtowanie postaw tolerancji, poznawanie odmiennych tradycji, współuczestniczenia w kulturze regionalnej, narodowej, europejskiej.

Uczeń:

-          zna religie, tradycje , obyczaje i zwyczaje innych narodów,

-          wykazuje zrozumienie i szacunek dla innych postaw, poglądów, wierzeń.

Pogadanki, spotkania, wycieczki, imprezy szkolne i współorganizowane w ramach kontaktów międzynarodowych.

Wychowawcy, nauczyciele świetlicy, pedagog.

Uświadomienie uczniom ich celów, dążeń i planów na przyszłość.

Uczeń:

-          zna swoje mocne i słabe strony,

-          dąży do osiągania postawionych celów,

-          rozumie znaczenie autorytetu w życiu człowieka,

-          potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia na podstawie własnych zainteresowań i talentów,

-          zna strukturę i warunki przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych.

Lekcje z wychowawcą, wycieczki szkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, doradcą zawodowym.

Wychowawca.

         

 

 

VI Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym i pożądanym jest uczestniczenie rodziców w życiu szkoły. Celem nadrzędnym  współpracy rodziców i szkoły jest efektywne współdziałanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w osiąganie sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów.

 Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji i wychowania dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla ich rozwoju zgodnym z ogólnoludzkim systemem wartości.

 

Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami:

·         wzajemne zaufanie i życzliwość,

·         pozytywna motywacja,

·         partnerstwo,

·         jedność oddziaływania,

·         aktywność i systematyczność.

 Zadania rodziców:

·         Rodzice świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.

·         Rodzice uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

·         Rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym.

·         Rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

·         Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.

VII Zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem lokalnym

 

Środowisko odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami:

Lokalne władze:

·         zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne,

·         udział przedstawicieli władz w zajęciach tematycznych,

·         zapoznawanie uczniów z pracą urzędów.

Sąd, policja:

·         współpraca z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi,

·         współpraca z dzielnicowym i specjalistą do spraw nieletnich,

·         współpraca z Komendą Policji w Bogatyni

·         udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez policję.

Placówki kulturalne i oświatowe:

·         współpraca z lokalnymi mediami,

·         uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, lekcjach bibliotecznych, koncertach,

·         wyjścia do kina,

·         udział w konkursach organizowanych przez te placówki,

·         współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy Bogatynia

Placówki oświatowo – opiekuńcze:

·         współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu pomocy uczniom
z trudnościami dydaktyczno – emocjonalnymi,

·         współpraca z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami w celu udzielenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

VIII Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zadania SU to:

·         uczestniczenie w realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów,

·         reprezentowanie społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

·         inspirowanie i koordynacja działalności  uczniowskiej.

 W swojej pracy SU dąży do:

·         rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania zasad i procedur demokratycznych,

·         pogłębiania poczucia więzi ze wspólnotą środowiskową, lokalną i obywatelską,

·         kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

·         budowania poczucia własnej wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz dobra wspólnego,

·         tworzenia warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły i własnego środowiska rówieśniczego,

·         zachęcania do inicjatywy i przedsiębiorczości w kreowaniu życia szkolnego,

·         rozwijania aktywności i umiejętności współdziałania w zespole,

·         przygotowania do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym,

·         kształtowania postawy krytycyzmu, otwartości, wyrozumiałości i tolerancji wobec odmiennych poglądów i postaw,

·         rozbudzania zainteresowań ważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi
i gospodarczymi.  

 

IX Metody realizacji programu

 

1. Metody informacyjne:

-          pogadanka,

-          spotkania ze specjalistami,

-          wycieczki tematyczne,

-          praca w oparciu o teksty,

-          prezentacje teatralne.

2. Metody edukacyjne:

-          realizacja znanych programów z zakresu profilaktyki,

-          burza mózgów, dyskusja,

-          drama,

-          symulacje rozmaitych sytuacji życiowych,

-          techniki uzupełniania zdań, rysunki,

-          gry, zabawy dydaktyczne,

-          uroczystości,

-          projekty.

3. Metody działań alternatywnych:

-          koła zainteresowań,

-          wycieczki i imprezy szkolne i klasowe,

-          zajęcia i zawody sportowe.

4.  Metody interwencyjne:

-          interwencje w środowisku rodzinnym ucznia,

-          pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

-          terapia specjalistyczna.

 

X Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

1.      W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

2.      Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza pedagog szkolny i wychowawcy klas.

3.      Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

 

Sposoby Ewaluacji.

1.Obserwacje i oceny zachowania.

2.Obserwacja dokonań ucznia.

3.Ankiety.

4.Analiza wpisów do dziennika, dokumentów.

5.Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi.

 

 

 

Ankiety i arkusze ewaluacyjne

 

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

 

Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole       i odpowiedz na nie poprzez wstawienie znaku X, wpisanie uwag lub propozycji. Twoje szczere wypowiedzi będą wskazówką do takiego doskonalenia Szkolnego Programu Wychowawczego, by spełniał Twoje i nasze oczekiwania.

 

 

                                                                                                                           TAK     NIE

 

 1. Czy zajęcia wychowawcze są, Twoim zdaniem ciekawe?                    .........     ........                    
 2. Czy lubisz godziny wychowawcze z Twoim wychowawcą?                .........     ........
 3. Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać

      swoje problemy?                                                                                    .........     ........                                                                                 

 1. Czy znasz prawa ucznia?                                                                       .........     ........                                                                                
 2. Czy wiesz jakie masz obowiązki?                                                         .........     ........                                                                                
 3. Czy wiesz jak bronić swoich praw?                                                      .........     ........              

                                                                 

 

                                                                                                       zawsze  często  rzadko  nigdy

 1. Czy uwagi i propozycje uczniów są uwzględniane

przez nauczycieli?                                                             ............   .........   ..........   ........                                                                                 

 1. Czy uczniowie uczestniczą w przygotowywaniu

zajęć wychowawczych?                                                    ............   .........   ..........   ........                                                                                                                                                   

 1. Czy organizowane były klasowe zajęcia

pozalekcyjne (uroczystości, imprezy, wycieczki) ?          ............   .........   ..........   ........                                                                                                                                                   

 1. Czy zajęcia wychowawcze miały pozytywny wpływ

na atmosferę w Twojej klasie?                                          ............   .........   ..........   ........                                                                                                                                                  

 1. Czy poza wychowawcą wychowują Cię inni

      nauczyciele?                                                                      ............   .........   ..........   ........     

 

 

Potwierdź odpowiedź znakiem X

 

 1. W jakich formach zajęć pozalekcyjnych brałeś udział?

 

biwak                      .......                                    kino                 ....... 

rajd                         .......                                     koncert           ........

wycieczka              .......                                     spotkanie        ........

wyjazd                   .......                                      teatr                ........

inne(jakie?)            .......                                     występ            ........

 

 

 1. W jakiej formie były prowadzone zajęcia wychowawcze?

 

pogadanka         .......                      wykład        ........

prelekcja           .......                       drama         .........

inscenizacja      .......                       spotkanie    ........

inne(jakie?)      .......

 

 

 

 1. Czy na lekcjach wychowawczych poruszane były sprawy związane:

a) z Twoim rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym? ..........

b) ze stosunkami między ludźmi (w grupie rówieśniczej,

    szkole, rodzinie)?                                                                       ...........

c) z otaczającym Cię środowiskiem kulturalno – przyrodniczym

    (kinem, teatrem, telewizją, ekologią itp.)?                                 ...........

d) inne (jakie?)  .........................................................................................

 

 1. Czy masz jakieś propozycje lub uwagi dotyczące zajęć wychowawczych?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – uczniowie

 

Rok szkolny ................

Liczba ankietowanych ..................

 

 

numer pytania

liczba odpowiedzi TAK

%

liczba odpowiedzi NIE

%

brak odpowiedzi

%

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

numer pytania

odpowiedź najczęściej występująca

odpowiedź najrzadziej występująca

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

numer pytania

często występująca propozycja lub uwaga

 

 

 

 

Słabe strony:

 

Mocne strony:

 

Wnioski:

 

 

     

 

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca szkolnego programu wychowawczego

 

 

Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych odpowiedziach. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania.

 

Oceń w skali 1 – 6 zakreślając odpowiednią cyfrę.

 

 1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczego naszej szkoły?

1 2 3 4 5 6

 

 1. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka?

1 2 3 4 5 6

 

 1. W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Jak szkoła rozwiązuje problemy zdrowotne uczniów, zagrożenia z tym związane                   i uzależnienia?

1 2 3 4 5 6

 

 1. W jakim zakresie nasza szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dzieci do otaczającego środowiska?

1 2 3 4 5 6

 

 1. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) dziecka?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły?

1 2 3 4 5 6

 

 1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły?

1 2 3 4 5 6       

                                          

                                                                                                    Dziękujemy!

 

 

 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – rodzice

 

 

Rok szkolny                      -

Liczba ankietowanych     -

 

 

Numer pytania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Średnia ocen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba ocen zbieżnych

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony:

 

 

 

Mocne strony:

 

 

 

 

Wnioski:

(opublikowano na stronie  2015 r.)