Start
Progr. wych.
Progr. prof.
WZO
Reg. wyc.
Projekt ed.
Proc. ew.
Oc. zach.

procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji przez rodziców / prawnych opiekunów


1. Wychowawca na pierwszym zebraniu ustala z rodzicami / prawnymi opiekunami sposób usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych - pisemnie w zeszycie do korespondencji.
2. Zeszyt korespondencji jest w posiadaniu ucznia oraz jego rodziców i jest głównym kanałem komunikacji między wychowawcą a rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia.
3. Rodzice usprawiedliwiają każdą nieobecności ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły. Dokonują wpisu w zeszycie korespondencji. Najpóźniej do 10 każdego miesiąca.
4. O nieprzewidzianej nieobecności ucznia rodzic telefonicznie lub osobiście informuje sekretariat szkoły lub wychowawcę pierwszego dnia nieobecności.
5. O przewidywanej dłuższej niż 1 tydzień nieobecności ucznia (pobyt w sanatorium, szpital, przewlekła choroba) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę - osobiście lub telefonicznie - informacja do sekretariatu szkoły.
6. Jeżeli nieobecność ucznia nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie (do 10 każdego miesiąca) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie lub w formie zapisu w zeszycie do korespondencji. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia.
8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z lekcji w danym dniu (wizyta u lekarza, sprawy rodzinne itp.) powinien przynieść od rodzica informację na piśmie w zeszycie do korespondencji.
9. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zwolnienie ucznia telefonicznie lub osobiście. W takim przypadku wymaga się pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica w kolejnym dniu obecności dziecka (w zeszycie do korespondencji).
10. Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wyłącznie wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela prowadzącego, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie rodzica i przekazuje je wychowawcy klasy.
11. W przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
12. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
13. Usprawiedliwiania nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy, stosując ustalone oznaczenia.
14. Ustala się następujące zapisy w dzienniku lekcyjnym:
   • linia pionowa – uczeń nieobecny, linia pozioma na liniach pionowych – obecność usprawiedliwiona,
   • S - uczeń spóźniony nie więcej niż 5 minut (z wyjątkiem pierwszej lekcji wynikającej z planu do 10 minut),
   • zw - uczeń zwolniony,
   • ob - uczeń obecny na lekcji (po wcześniejszej nieobecności na poszczególnych lekcjach w danym dniu),
   • Z - uczeń na zawodach sportowych,
   • K - uczeń na konkursie,
   • W - uczeń na wycieczce,
   • N - nieobecność nieusprawiedliwiona (wpis kolorem czerwonym),
   • U - ucieczka z lekcji i spóźnienie powyżej 5 minut (wpis kolorem czerwonym).
                   W dziennikach klas odpowiedni znak należy umieścić w każdej kratce. W przypadku dłuższych nieobecności (sanatorium, choroba itp.) dopuszczalny jest zapis słowny.
15. Wychowawca na bieżąco monitoruje frekwencję uczniów, podlicza frekwencję i do 10 każdego miesiąca wypełnia w dzienniku lekcyjnym tabelę dotycząca obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
16. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w zeszycie uwag klasy i informuje wychowawcę.
17. Wychowawca sporządza i przekazuje do pedagoga listę uczniów, którzy mają nieusprawiedliwione nieobecności - co najmniej 1 tydzień lub 30 godzin w miesiącu.
18. Wychowawca kontroluje nieobecności uczniów i powiadamia listownie rodziców (w poro-zumieniu z pedagogiem szkolnym), jeżeli uczeń opuścił w ciągu miesiąca 50% zajęć lekcyjnych, przypominając rodzicom o obowiązku szkolnym dla dziecka do 18 lat.
19. Wychowawca klasy gromadzi i przechowuje przez okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą do usprawiedliwiania nieobecności ucznia.
20. Listę uczestników na zawody sportowe, konkursy, wycieczki itp. nauczyciele odpowiedzialni przekazują wychowawcom.

(opublikowano na stronie 28 listopada 2013 r.)