Start
Progr. wych.
Progr. prof.
WZO
Reg. wyc.
Projekt ed.
Proc. ew.
Proc. uspr.


punktowe ocenianie zachowania ucznia


1. Tryb i zasady ustalania oceny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum:
   a) Uczeń otrzymuje semestralną ocenę zachowania na zakończenie I semestru i roczną - na zakończenie roku szkolnego.
   b) W klasach 1-3 ( pierwszy etap nauczania ) ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową
   c) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną są ocenami opisowymi.
   d) Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt w wysokości 100 pkt., co odpowiada ocenie dobrej.
   e) Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.
   f) Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
      - wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
      - postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej;
      - dbałość o honor i tradycje szkoły;
      - dbałość o piękno mowy ojczystej;
      - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
      - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
      - okazywanie szacunku innym osobom.
   g) Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
      - wzorowe (wz),
      - bardzo dobre (bdb),
      - dobre (db),
      - poprawne (pop),
      - nieodpowiednie (ndp),
      - naganne (ng).
   h) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania wraz z warunkami i trybem odwoławczym od uzyskanej oceny.
   i) Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja szkoły, inni pracownicy oraz uczniowie szkoły.
   j) Uczniowie nadpobudliwi psychoruchowo, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie lekarskie, podlegają indywidualnej ocenie zachowania z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
   k) Wychowawca klasy oraz każdy nauczyciel notuje w dzienniku uwagi własne i innych osób na temat aktywności przejawianej przez uczniów w szkole i poza nią oraz ich zachowań, uwzględniając wypowiedzi uczniów.
   l) Ocenę semestralną i końcową zachowania ustala się na podstawie punktów uzyskanych przez ucznia.
   ł) Ilość przyznanych punktów ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając opinie ucznia i zespołu klasowego.
   m) Poszczególnym ocenom odpowiadają następujące przedziały punktowe:
      - wzorowe – powyżej 240 pkt.,
      - bardzo dobre – 239 - 180 pkt.,
      - dobre – 179 - 100 pkt.,
      - poprawne – 99 - 0 pkt.,
      - nieodpowiednie – minus 1 – minus 150 pkt.,
      - naganne – więcej niż 150 ujemnych pkt.
   n) Ocenę zachowania wystawia wychowawca na podstawie kryteriów oceny zachowania.
   o) Na początku drugiego semestru liczba 100 punktów jest odpowiednio powiększona lub pomniejszona w zależności od oceny uzyskanej przez ucznia w pierwszym semestrze, według następującej skali:
                                                Ocena z I semestr. Punkty dodatkowe Stan punktów na początku II semestru.
                                                          Wzorowe + 30 130
                                                          Bardzo dobre +20 120
                                                          Dobre 0 100
                                                          Poprawne - 10 90
                                                          Nieodpowiednie - 30 70
                                                          Naganne - 40 60
   p) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
   r) Ocena ze sprawowania jest jawna dla uczniów i rodziców.
2. Kryteria oceny zachowania ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum:
   2.1 Punkty dodatnie
      2.1.1 Raz w semestrze wychowawca przyznaje następującą ilość punktów dodatnich:
         a) 20 pkt. za kulturę osobistą;
         b) stosunek do nauki (od 1 do 10 pkt. adekwatnie do możliwości ucznia);
         c) 10 pkt. za stosowny, estetyczny wygląd (strój odpowiedni do okoliczności, schludny i czysty);
         d) maksymalnie 20 pkt. za 100% frekwencji (liczonej łącznie z usprawiedliwionymi w terminie regulaminowym nieobecnościami, przy czym punktów nie otrzymuje osoba, która ma godziny nieusprawiedliwione. Dodatkowych 5 pkt. przyznaje się za całkowity brak godzin opuszczonych;
         e) 10 pkt. przyznaje się uczniowi za pochwałę otrzymaną od wychowawcy na forum klasy;
         f) 20 pkt. przyznaje się uczniowi za pochwałę otrzymaną od dyrektora na forum społeczności szkoły;
      2.1.2 Każdorazowo wychowawca przyznaje następującą ilość punktów dodatnich za:
         a) aktywną działalność na rzecz klasy (pomoc w uroczystościach klasowych, gazetka klasowa) - każdorazowo 5 pkt.;
         b) aktywną działalność na rzecz szkoły:
            - pomoc w uroczystościach szkolnych - każdorazowo 5 pkt.;
            - udział w zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach szkolnych – maksymalnie 10 pkt. w semestrze za każdy rodzaj zajęć;
            - udział w uroczystościach szkolnych - każdorazowo 5 pkt.;
         c) działalność na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat, akcje charytatywne itp.)
            - za każdy rodzaj działalności - 5pkt.;
        d) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (za każdy rodzaj konkursu i zawodów):
            - etap szkolny – udział 5 pkt.;
            - etap gminny i powiatowy – udział 10 pkt., zajęcie I – III miejsca 15 pkt.;
            - etap wyższego szczebla – udział 15 pkt.;
            - uzyskanie tytułu finalisty – 25 pkt.;
            - uzyskanie tytułu laureata – 30 pkt.;
         e) inne pozytywne zachowania i postawy ucznia niewymienione powyżej (pomoc koleżeńska, własna inicjatywa, dodatkowa współpraca z nauczycielami, prace porządkowe itp.) – każdorazowo 2 pkt., własna inicjatywa – każdorazowo 4 pkt.
   2.2 Punkty ujemne
      2.2.1 Za każde z niżej wymienionych przewinień uczeń otrzymuje punkty ujemne:
         - przeszkadzanie na lekcji, niewłaściwe zachowanie na przerwach (za każdą uwagę) – 2 pkt.;
         - nieuzasadnione spóźnianie na lekcje – 2 pkt.;
         - stosowanie makijażu, pomalowane paznokcie, niewłaściwy ubiór – 2 pkt. za każdy dzień;
         - farbowanie włosów – 10 pkt.;
         - brak odpowiedniego obuwia w czasie pobytu w szkole (za każdy dzień) – 1 pkt.;
         - niewykonywanie poleceń nauczyciela – 5 pkt.;
         - kolczyki w nietypowych miejscach (np. w nosie, brodzie, brwiach, w języku itp., - chłopcy również w uszach) – każdorazowo – 2 pkt.;
         - żucie gumy podczas zajęć dydaktyczno wychowawczych – 1 pkt.;
         - korzystanie z telefonów komórkowych lub mp3 podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole – 5 pkt.;
         - filmowanie, robienie zdjęć naruszających godność osobistą, oraz umieszczanie ich w Internecie – 50 pkt.;
         - nieoddanie książki wypożyczonej z biblioteki w odpowiednim terminie – 1 pkt.;
         - nieobecności nieusprawiedliwione (za każdą godz.) - 1 pkt., w przypadku udowodnionych wagarów (za każdą godz.) – 5 pkt.;
         - wychodzenie poza teren szkoły – 10 pkt.;
         - używanie wulgarnych słów – 10 pkt. ;
         - niszczenie sprzętu szkolnego, mebli, wystroju szkoły – 5 pkt.;
         - zaczepki słowne, fizyczne, ubliżanie, napastowanie, popychanie, szturchanie – 20 pkt.;
         - aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły i w autobusie szkolnym – 20 pkt.;
         - fałszowanie podpisu rodziców (opiekunów) – 20 pkt.;
         - posiadanie, używanie tytoniu – 50 pkt.;
         - posiadanie, handel, używanie, zachęcanie, prowokowanie do użycia środków odurzających i alkoholu, kradzieże, bójki, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, przynoszenie na teren szkoły lub używanie niebezpiecznych narzędzi mogących zagrażać życiu lub zdrowiu w czasie zajęć szkolnych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wycieczki itp.) – 100 pkt.;
         - znęcanie się nad zwierzętami – 100 pkt.;
         - upomnienie wychowawcy wobec klasy – 5 pkt.;
         - upomnienie dyrektora szkoły – 10 pkt.;
         - nagana dyrektora szkoły – 50 pkt.
3. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
   a) oceny z zajęć edukacyjnych;
   b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem punktów 3c i 3d
   c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania
   d) uczeń, któremu w danej szkole dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej , a uczeń klasy pro-gramowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

(opublikowano na stronie 26 marca 2013 r.)