Start

Dokumenty szkoły


Statut Szkoły Podstawowej

Statut Gimnazjum

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Regulamin wycieczek szkolnych

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego

Procedura ewakuacyjna

Punktowe ocenianie zachowania ucznia

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji przez rodziców / prawnych opiekunów

(Aktualizowano 28 listopada 2013 r.)